Ako nahradiť starú batériu v notebooku?

Vy­dr­ží váš no­te­book pra­co­vať na ba­té­riu len nie­koľ­ko mi­nút? Stal sa z ne­ho des­ktop, kto­rý nep­res­taj­ne mu­sí byť za­po­je­ný v elek­tric­kej sie­ti? Nas­tal čas na vý­me­nu ba­té­rie. Za­tiaľ čo pri bež­nej elek­tro­ni­ke ale­bo iných za­ria­de­niach sme zvyk­nu­tí na po­vin­nú dvoj­roč­nú zá­ru­ku, v prí­pa­de ba­té­rií sa na Slo­ven­sku a aj v mno­hých iných štá­toch zvy­čaj­ne stret­ne­me so „zá­ru­kou" šesť me­sia­cov.

Úvo­dzov­ky sú na mies­te, pre­to­že zá­ru­ka na ba­té­riu z hľa­dis­ka fun­kčnos­ti tr­vá dva ro­ky. Ak vám ba­té­ria pres­ta­ne úpl­ne fun­go­vať z dô­vo­du zly­ha­nia jej elek­tro­ni­ky, res­pek­tí­ve jej kon­trol­né­ho či­pu, ide o prob­lém, kto­rý pok­rý­va dvoj­roč­ná zá­ru­ka. Za niek­to­ré ty­py po­rúch, kon­krét­ne tie, kto­ré ov­plyv­ňu­jú bez­peč­nosť (napr. vý­buch, vznik po­žia­ru), mô­že byť vý­rob­ca bra­ný na zod­po­ved­nosť do­kon­ca aj po dl­hšom ča­se. To, na čo sa dvoj­roč­ná zá­ru­ka nev­zťa­hu­je, je ka­pa­ci­ta ba­té­rie. Ka­pa­ci­ta sa pos­tup­ne zni­žu­je, čo sa po­va­žu­je za bež­né opot­re­bo­va­nie pre­vádz­kou a ide o ne­vyh­nut­ný stav vy­plý­va­jú­ci z prin­cí­pu jej fun­go­va­nia. Ten­to kom­po­nent pra­cu­je na che­mic­kom prin­cí­pe a lát­ky, kto­ré ho tvo­ria, pos­tu­pom ča­su pri­chá­dza­jú o svo­je vlas­tnos­ti a po­dlie­ha­jú aj ur­či­tej ska­ze. Vý­rob­ca oby­čaj­ne ka­pa­ci­tu ba­té­rie ga­ran­tu­je po do­bu 500 na­bí­ja­cích cyk­lov ale­bo šesť me­sia­cov - pod­ľa to­ho, kto­rá sku­toč­nosť nas­ta­ne skôr. Pod ga­ran­ciou sa ro­zu­mie to, že ba­té­ria za ten­to čas ale­bo po­čet na­bí­ja­cích cyk­lov nek­les­ne pod 80 % svo­jej pô­vod­nej ka­pa­ci­ty.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter