Ako zariadiť rýchlu domácu bezdrôtovú sieť

Po­čí­ta­čo­vá sieť sa stá­va bež­nou sú­čas­ťou do­mác­nos­tí po­dob­ne ako roz­vod elek­tri­ny, vo­dy ale­bo kú­re­nie. Stú­pa­jú­ci po­čet di­gi­tál­nych za­ria­de­ní s pri­po­je­ním k inter­ne­tu vy­ža­du­je zvo­liť ta­ké rie­še­nie, kto­ré vy­ho­vie nie­len dneš­ným, ale aj bu­dú­cim ná­ro­kom.

Všet­ky as­pek­ty je pre­to dob­ré sta­ros­tli­vo zvá­žiť. Koľ­ko za­ria­de­ní pot­re­bu­je­te pri­po­jiť? Koľ­ko z nich je vy­ba­ve­ných Wi-Fi? Plá­nu­je­te kú­piť de­ťom na Via­no­ce pr­vý in­te­li­gent­ný te­le­fón ale­bo tab­let? „Pa­rí" váš pu­ber­tiak „on­laj­nov­ku"? Bu­du­je­te si di­gi­tál­nu HD vi­deo­té­ku, kto­rú bu­de chcieť vy­uží­vať viac čle­nov do­mác­nos­ti na nie­koľ­kých za­ria­de­niach zá­ro­veň? Poz­ri­me sa, ako mož­no efek­tív­ne pos­ta­viť mo­der­nú bez­drô­to­vú sieť ale­bo mo­der­ni­zo­vať tú exis­tu­jú­cu, aby ma­la dos­ta­toč­nú ka­pa­ci­tu pre ce­lú do­mác­nosť a rôz­no­ro­dé pot­re­by jej čle­nov vrá­ta­ne prí­pad­nej re­zer­vy pre bu­dú­ce pot­re­by.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter