Ako na hardvérovú akceleráciu a GPGPU?

Mo­der­ný sof­tvér vy­uží­va gra­fic­ké jad­ro v mno­hých úlo­hách a zvy­šu­je tak svoj vý­kon. Vie­te, kde vša­de sa pou­ží­va a kde re­le­van­tné nas­ta­ve­nia to­ho ty­pu náj­de­te? Stret­li ste sa už s ozna­če­ním GPGPU? Ide o skrat­ku Ge­ne­ral-pur­po­se com­pu­ting on grap­hics pro­ces­sing units, čo v prek­la­de zna­me­ná pre­vádz­ko­va­nie všeo­bec­ných vý­poč­tov na gra­fic­kých jad­rách.

V praxi ide o to, že na­mies­to uni­ver­zál­ne­ho CPU sa na vý­po­čet ne­ja­kej kon­krét­nej úlo­hy pou­ži­je GPU, kto­ré inak spra­cú­va len vý­poč­ty v sú­vis­los­ti s ob­ra­zo­vou in­for­má­ciou. GPU, te­da gra­fic­ký pro­ce­sor je prio­rit­ne navr­hnu­tý na ma­sív­ny pa­ra­lel­ný vý­po­čet pot­reb­ný na spra­cú­va­nie in­for­má­cie v sú­vis­los­ti s 2D a 3D gra­fi­kou. S vý­vo­jom mo­der­ných hier však vý­kon GPU na­rás­tol do ta­kej mie­ry, že je vý­hod­né je­ho úz­ko špe­cia­li­zo­va­nú si­lu vy­užiť aj na iné úlo­hy.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter