Softvérový švajčiarsky nožík na kľúč USB

Bo­jí­te sa, že v nú­dzi váš po­čí­tač zly­há a bu­de­te mu­sieť pou­žiť no­te­book či des­ktop nie­ko­ho iné­ho? Má­te strach, že bez inter­ne­tu ne­bu­de­te môcť pot­reb­ný prog­ram stiah­nuť ale­bo pou­žiť on-li­ne? Vy­tvor­te si sof­tvé­ro­vý švaj­čiarsky no­žík, kto­rý nik­dy nes­kla­me.

Na kľúč USB sa vo vrec­ku vždy náj­de mies­to a v sú­čas­nos­ti, keď je nap­rík­lad 16 GB ka­pa­ci­ta dos­tup­ná za šesť eur, nie je prob­lém na úlo­žis­ku per­ma­nen­tne po­ne­chať aj je­den či dva gi­ga­baj­ty uži­toč­ných nás­tro­jov. Pri tvor­be uni­ver­zál­ne­ho rie­še­nia tre­ba dbať na to, aby ste pok­ry­li veľ­ké množ­stvo úloh a prog­ra­my bo­li dos­tup­né na spus­te­nie okam­ži­te, bez pot­re­by ich in­šta­lo­va­nia. Ta­ký­to sof­tvér sa ozna­ču­je an­glic­kým slo­víč­kom por­tab­le, v prek­la­de pre­nos­ný. Mô­že­te ho na kľúč jed­no­du­cho sko­pí­ro­vať a rov­no pou­žiť. Zvo­li­li sme nás­tro­je, kto­ré roz­hod­ne nep­red­sta­vu­jú nú­dzo­vé rie­še­nia a umož­ňu­jú pl­no­hod­not­né pou­ži­tie aj na ná­roč­né úlo­hy. Všet­ky sú pri­tom pre vás za­dar­mo na­chys­ta­né na vir­tuál­nom DVD RE­VUE (za­ba­le­ná veľ­kosť na stiah­nu­tie je 647 MB, roz­ba­le­ná veľ­kosť na kľú­či USB je 1,6 GB).

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter