MODECOM FreeHANDS MC-G3DC a G3DP

MO­DE­COM Free­HANDS MC-G3DC

Oku­lia­re sú vy­ro­be­né pod­ľa pro­jek­tu Goog­le Car­dboard VR vrá­ta­ne ov­lá­da­nia po­mo­cou dvo­ji­ce spo­je­ných mag­ne­tov. Do­dá­va­jú sa ako skla­dač­ka z kar­tó­nu. Pod­ľa le­gen­dy s čís­la­mi spo­jov, kto­ré ma­jú do se­ba za­pad­núť, zlo­ží­te oku­lia­re za me­nej ako pol mi­nú­ty. Na hla­vu sa upev­ňu­jú pruž­ným pop­ru­hom so su­chým zip­som.


Na vnú­tor­nej stra­ne slo­tu na te­le­fón, kto­rý sa uzat­vá­ra na su­chý zips, je ná­lep­ka NFC, kto­rá po vlo­že­ní te­le­fó­nu auto­ma­tic­ky spus­tí ap­li­ká­ciu Car­dboard. Te­le­fón je uchy­te­ný o pred­nú ste­nu gu­mič­kou, kto­rá mô­že pri niek­to­rých mo­de­loch tro­chu prek­rý­vať dis­plej. Ob­raz sa na dis­ple­ji te­le­fó­nu pre­mie­ta pre kaž­dé oko zvlášť a vy ho sle­du­je­te cez dve oku­lá­ro­vé šo­šov­ky, me­dzi kto­rý­mi je vnút­ri te­le­sa oku­lia­rov kar­tó­no­vá ste­na. Vzdia­le­nosť šo­šo­viek od dis­ple­ja je kon­štan­tná, tak­že sa ne­da­jú ko­ri­go­vať chy­by zra­ku.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter