24 hodín s inteligentnými hodinkami

Za­ují­ma­lo nás, čo všet­ko do­ká­žu in­te­li­gen­tné ho­din­ky, pre­to sme po­čas 24 ho­dín tes­to­va­li, ako nám do­ká­žu asis­to­vať a po­má­hať pri bež­ných čin­nos­tiach. V tes­te sme vy­uži­li špor­to­vú ver­ziu ho­di­niek Sam­sung Gear S2.

Vy spí­te a ho­din­ky vás mo­ni­to­ru­jú

Náš 24-ho­di­no­vý tes­to­va­cí cyk­lus sa za­čal o pol­no­ci. Ho­din­ky už viac než ho­di­nu po­mo­cou ak­ce­le­ro­met­ra mo­ni­to­ru­jú a za­zna­me­ná­va­jú spá­nok, rá­no si je­ho prie­beh bu­de­me môcť po­zrieť na mo­bil­nom te­le­fó­ne. In­for­má­cie o prie­be­hu spán­ku sa mô­žu ho­diť aj lai­ko­vi. Mô­že­te tak nap­rík­lad zis­tiť, ako na váš spá­nok pô­so­bí ká­va nes­ko­ro ve­čer. Po­čas spán­ku sa strie­da­jú via­ce­ré fá­zy - za­spá­va­nie, ľah­ký spá­nok, hl­bo­ký spá­nok a fá­za REM (Ra­pid Eye Mo­ve­ment), v kto­rej sní­va­me.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter