SilverStone ARM11SC

Ani ten naj­ohyb­nej­ší mo­ni­tor nie je bez po­lo­ho­va­cích ob­me­dze­ní. Mož­nos­ti niek­to­rých sto­ja­nov sú dos­lo­va ža­los­tné, buď sa ne­da­jú vô­bec poh­núť, ale­bo ich kĺb umož­ňu­je iba mi­ni­mál­ne nak­lá­pa­nie. Po­kiaľ je to je­di­né ne­ga­tí­vum pre vás inak skve­lé­ho mo­ni­to­ra, rie­še­ním je vý­me­na sto­ja­na.

Dr­žiak ARM11SC ov­lá­da všet­ky po­lo­hy. Je úpl­ne jed­no, či chce­te dis­plej na šír­ku ale­bo na vý­šku, po­koj­ne ho mô­že­te oko­lo osi otá­čať o 360 stup­ňov. Ochu­dob­ne­ní ne­bu­de­te ani o tak­mer vo­do­rov­nú orien­tá­ciu. Slo­víč­ko tak­mer sme pou­ži­li pre­to, že do do­ko­na­los­ti chý­ba pár stup­ňov. Z poh­ľa­du vý­ško­vé­ho nas­ta­ve­nia mô­že­te ísť so spod­nou hra­nou rám­če­ka do­kon­ca má­lin­ko pod úro­veň pra­cov­nej dos­ky.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter