Tooway internet cez satelit

Tooway je služ­ba umož­ňu­jú­ca prís­tup k rých­le­mu sa­te­lit­né­mu inter­ne­tu spo­loč­nos­ti Eutel­sat s rých­los­ťou 22 Mbit/s pri sťa­ho­va­ní a 6 Mbit/s pri po­sie­la­ní dát, s pok­ry­tím vša­de na Slo­ven­sku, a to aj v lo­ka­li­tách, kde nie je pok­ry­tie pev­nou lin­kou ako ADSL ale­bo op­ti­ka.

Na prí­jem a od­osie­la­nie dát sa vy­uží­va sa­te­lit no­vej ge­ne­rá­cie KA-SAT, ur­če­ný vý­luč­ne pre sa­te­lit­ný inter­net a vy­uží­va­jú­ci pás­mo Ka, kto­rý je „za­par­ko­va­ný" na geos­ta­cio­nár­nej drá­he na po­zí­cii 9°E. Pre Bra­tis­la­vu je te­da ele­vá­cia 34,2° a azi­mut 190,8°. Pás­mo Ka za­hŕňa vy­ššie frek­ven­cie než pás­mo Ku, pou­ží­va­né pre sa­te­lit­nú te­le­ví­ziu. Sa­te­lit KA-SAT je op­ti­ma­li­zo­va­ný na inter­ak­tív­ne služ­by s úz­ky­mi zväz­ka­mi, kto­ré umož­ňu­jú opä­tov­né vy­uží­va­nie frek­ven­cií, čím sa do­sa­hu­je efek­tív­nej­šie a eko­no­mic­kej­šie vy­uží­va­nie pás­ma. In­ten­zi­ta vy­ža­ro­va­nia sig­ná­lu je 2 W, te­da prib­liž­ne rov­na­ká ako pri mo­bil­nom te­le­fó­ne.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter