Razer Nabu X

Na­bu X svo­jou vý­ba­vou neo­hú­ri. Sr­dco­vý tep ne­me­ria a ne­má ani dis­plej. Spa­ľo­va­nie ka­ló­rií sa od­ha­du­je na zá­kla­de od­kro­ko­va­nej vzdia­le­nos­ti. Je to však iba orien­tač­ný údaj, na­vy­še po­mer­ne nep­res­ný je i mo­ni­to­ring spán­ku.

No­ti­fi­ká­cie o pri­chá­dza­jú­cich sprá­vach či vo­la­niach fun­gu­jú dob­re, in­for­mu­jú o nich tri LED a vib­rá­cie, kto­rých si­lu si mô­že­te re­gu­lo­vať v troch kro­koch. S mo­bil­ným te­le­fó­nom ko­mu­ni­ku­je cez blue­tooth. Za­tiaľ je bez pod­po­ry Win­dows Pho­ne, ale údaj­ne sa na nej pra­cu­je. Vý­drž ba­té­rie je nad­prie­mer­ná - v zá­vis­los­ti od in­ten­zi­ty pou­ží­va­nia 5 až 7 dní, čo prek­va­pi­vo potvr­dzu­je sľu­by vý­rob­cu. Ná­ra­mok je ľa­huč­ký, vy­ro­be­ný je z gu­my. Po povr­chu sú jem­né dráž­ky, do kto­rých sa za­chy­tá­va­jú drob­né ne­čis­to­ty. Chvá­li­me dĺžku re­mien­ka, po­riad­ne obop­ne už­šie i šir­šie zá­päs­tie. Ná­ra­mok tak ako väč­ši­na kon­ku­ren­cie spĺňa štan­dard IP67. Za­bi­ja­kom Na­bu X je Xiaomi Mi­Band s rov­na­ký­mi fun­kcia­mi za po­lo­vič­nú ce­nu.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter