Digitálny 4-kamerový systém ZEXI KIT

V ba­le­ní náj­de­te všet­ko pot­reb­né na mo­ni­to­ro­va­nie vnú­tor­ných a vďa­ka od­ol­nos­ti ka­mier aj von­kaj­ších pries­to­rov. Ak ne­po­čí­ta­me upev­ňo­va­nie ka­mier na strop, ste­nu či iné vhod­né mies­to, vy­bu­do­va­nie uzav­re­té­ho mo­ni­to­ro­va­cie­ho ok­ru­hu je otáz­ka nie­koľ­kých mi­nút.

Súp­ra­vu tvo­ria šty­ri ka­me­ry N513PS s roz­lí­še­ním 1 Mpx, 720p a noč­ným vi­de­ním do 20 met­rov, sie­ťo­vý box DVR, šty­ri eter­ne­to­vé káb­le dl­hé 25 met­rov na pri­po­je­nie ka­mier a myš USB na ov­lá­da­nie boxu DVR. Ak chce­te zá­zna­my z ka­mier uk­la­dať, tre­ba si kú­piť vhod­ný 2,5 ale­bo 3,5-pal­co­vý disk a nain­šta­lo­vať dov­nút­ra boxu DVR, ale­bo pri­po­jiť exter­ný disk cez USB. Na zob­ra­ze­nie vi­dea z ka­mier mô­že­te pou­žiť po­čí­ta­čo­vý mo­ni­tor ale­bo te­le­ví­zor. Ak pri­po­jí­te zos­ta­vu k inter­ne­tu, mô­že­te zob­ra­zo­vať vi­deo na webe cez po­čí­tač s ope­rač­ným sys­té­mom Win­dows aj Mac ale­bo cez ap­li­ká­cie VmEyeC­loud pre An­droid ale­bo iOS na smar­tfó­ne ale­bo tab­le­te.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter