Svietiaci plecniak PORT GO LED

Pre­čo to nie­ko­ho ne­na­pad­lo už skôr? Tak­to sme rea­go­va­li po pr­vom oboz­ná­me­ní sa s plec­nia­kom, kto­rý má v za­dnej čas­ti in­teg­ro­va­ný svie­tia­ci LED pa­nel, schop­ný zob­ra­ziť sme­ro­vé sym­bo­ly. Plec­niak na chr­bte cyk­lis­tu, vo­di­ča mo­pe­du či skút­ra, kor­ču­lia­ra, prí­pad­ne chod­ca je pred­sa ideál­ne mies­to na zob­ra­ze­nie ta­kých­to sym­bo­lov, kto­ré in­for­mu­jú o zme­ne sme­ru.


Plec­niak GO LED má ka­pa­ci­tu 35 lit­rov a hmot­nosť len 1 ki­log­ram. Ria­dia­ca elek­tro­ni­ka s ba­té­riou, kto­rá sa na­bí­ja cez mic­ro USB, je na opač­nej stra­ne sig­na­li­zač­né­ho pa­ne­la. Sig­na­li­zá­cia je ov­lá­da­ná bez­drô­to­vým di­aľ­ko­vým ov­lá­da­ním, kto­ré mô­že byť umies­tne­né na ria­did­lách ale­bo na pop­ru­hu na ple­ce. Sú­čas­ťou plec­nia­ka je aj pries­vit­ná pláš­ten­ka pre prí­pad prud­ké­ho daž­ďa. LED svet­lo cez tú­to pláš­ten­ku cel­kom dob­re pres­vi­tá.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter