VU+ SOLO 4K

Pr­vý sa­te­lit­ný pri­jí­mač Ultra HD TV sig­ná­lu v roz­lí­še­ní 4K na sve­te sa štan­dar­dne do­dá­va s dvo­ji­tým sa­te­lit­ným tu­ne­rom FBC, kto­rý umož­ňu­je prí­jem no­riem DVB-S aj DVB-S2 (s roz­ší­re­ním S2X) a je schop­ný spra­cú­vať sig­ná­ly v roz­lí­še­niach SD, HD aj UHD a s kom­pre­sia­mi MPEG-2, MPEG-4/H.264 a HEVC/H.265.

K dis­po­zí­cii je roz­ši­ru­jú­ci slot na in­šta­lá­ciu ďal­šie­ho tu­ne­ra, kom­pa­ti­bil­ný so všet­ký­mi tu­ner­mi VU+, tak­že pri­jí­mač mô­že­te roz­ší­riť o prí­jem te­res­triál­ne­ho a káb­lo­vé­ho sig­ná­lu, prí­pad­ne pri­da­ním dvo­ji­té­ho sa­te­lit­né­ho tu­ne­ra ďa­lej roz­ší­riť mož­nos­ti nah­rá­va­nia a strea­mo­va­nia via­ce­rých ka­ná­lov sú­čas­ne. Po­cho­pi­teľ­ne, keď­že pri­jí­mač pod­po­ru­je spra­co­va­nie sig­ná­lu v ko­de­ku HEVC/H.265, pla­tí to aj v prí­pa­de pou­ži­tia tu­ne­rov DVB-T/T2/C. Os­tat­ná vý­ba­va tiež pat­rí k ab­so­lút­nej špič­ke na tr­hu.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter