4 × výkonný Radeon a jedna GeForce s rozumnou cenou

Rok 2015 je pre AMD ďal­ším ro­kom stag­ná­cie. Do­ka­zu­je to prí­tom­nosť len jed­nej zá­sad­nej no­vin­ky rov­na­ko ako mi­nu­lý rok, keď AMD uvie­dlo či­py Hawaii, zná­me ako R9 290(X). No ten­to rok je tá zá­sad­ná no­vin­ka pred­sa len o nie­čo re­vo­luč­nej­šia, do­kon­ca až do tej mie­ry, že zrej­me zme­ní spô­sob, ako gra­fic­ké či­py vy­uží­va­jú svo­ju vi­deo­pa­mäť.

Len­že ten zvy­šok no­vých ka­riet Ra­deon sú vlas­tne sta­ré zná­me či­py s men­ší­mi či väč­ší­mi úp­ra­va­mi, vy­da­né ako no­vé kar­ty. No niet sa veľ­mi čo ču­do­vať, hlav­ný dô­vod stag­ná­cie sa to­tiž skrý­val v to­vár­ňach vy­rá­ba­jú­cich GPU, pres­nej­šie v ich nes­chop­nos­ti ďa­lej mi­nia­tu­ri­zo­vať, či ako sa ho­vo­rí, prejsť na men­ší vý­rob­ný pro­ces. Za­tiaľ čo In­tel svo­je pro­ce­so­ry sí­ce po roz­sia­hlych prob­lé­moch, ale pred­sa za­čal efek­tív­ne vy­rá­bať na 14-na­no­met­ro­vej vý­ro­be, gra­fic­ké či­py sa stá­le vy­rá­ba­jú v taiwan­skej spo­loč­nos­ti TSMC 28 nm vý­ro­bou, sta­rou už nie­koľ­ko ro­kov. Kde ne­do­chá­dza k mi­nia­tu­ri­zá­cii, mu­sia nas­tú­piť iné ná­pa­dy, a pre­to si za­slú­ži poch­va­lu NVI­DIA za vý­bor­né zvlád­nu­tie ar­chi­tek­túr Maxwell. V AMD za­me­ra­li svo­je si­ly inam, na Fu­ry, re­vo­luč­ný high-end čip s no­vým dru­hom pa­mä­tí HBM, a až čas uká­že, či to bo­la správ­na voľ­ba. My však pred­pok­la­dá­me, že áno, pre­to­že už te­raz je sko­ro is­té, že na rov­na­ký druh pa­mä­tí prej­de aj NVI­DIA so svo­jou ar­chi­tek­tú­rou bu­dú­cej ge­ne­rá­cie, naz­va­nou Pas­cal.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter