Epson L455

Box na at­ra­men­to­vé zá­sob­ní­ky na bo­ku tla­čiar­ne na pr­vý poh­ľad prez­rá­dza naj­väč­šiu vý­ho­du mul­ti­fun­kčné­ho za­ria­de­nia L455 od Ep­so­nu - eko­no­mic­kú pre­vádz­ku vďa­ka mož­nos­ti dopĺňa­nia at­ra­men­tu.

Za­ria­de­nie pat­rí do ro­di­ny níz­ko­nák­la­do­vých tla­čiar­ní s at­ra­men­to­vým tan­ko­vým sys­té­mom ITS na do­má­ce aj pod­ni­ko­vé pou­ži­tie. V praxi to zna­me­ná, že na­mies­to vý­me­ny sa­mos­tat­ných at­ra­men­to­vých ka­ziet si at­ra­ment do zá­sob­ní­kov mô­že­te dopl­niť sa­mi. Vďa­ka konštruk­cii zá­sob­ní­ka, kto­rý je od­ní­ma­teľ­ný a od­klop­ný, zvlád­ne dopĺňa­nie at­ra­men­tov sku­toč­ne kaž­dý a po­koj­ne tak mô­že uro­biť aj v ob­le­ku a bie­lej ko­še­li bez ri­zi­ka uš­pi­ne­nia rúk čo i len kva­pôč­kou at­ra­men­tu.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter