Roccat Tyon

Do rúk sa nám dos­ta­la elit­ná myš od spo­loč­nos­ti po­pu­lár­nej na tr­hu her­ných pe­ri­fé­rií. Ur­če­ná je hlav­ne na bo­jis­ko vo­jen­ských si­mu­lá­to­rov či FPS.

La­se­ro­vý sní­mač s vy­so­kým roz­lí­še­ním je mi­mo­riad­ne pres­ný a adap­ta­bil­ný, skve­lo fun­gu­je i mi­mo pod­lož­ky na čle­ni­tej­šom povr­chu. Tyon má fy­zic­ky až 14 tla­či­diel. Kaž­dé z nich si mô­že­te nap­rog­ra­mo­vať dvak­rát, dru­hú fun­kciu pou­ží­va­te spo­lu so stla­če­ním Easy-Shift[+].


Po von­kaj­ších ok­ra­joch je ved­ľa hlav­ných mik­ros­pí­na­čov na kaž­dej stra­ne dvo­ji­ca naj­vrat­kej­ších tla­či­diel, no pri šetr­nom pou­ží­va­ní ich az­da neod­lo­mí­te. Ku kro­ko­va­niu ko­lies­ka či stis­ku ne­má­me naj­men­šie vý­hra­dy, čo pla­tí všeo­bec­ne pre všet­ky spí­na­če. Všet­ko ide pek­ne hlad­ko. Špe­cia­li­tou je X-Ce­le­ra­tor, po­suv­né tla­čid­lo nad pal­com. Umož­ňu­je po­hodl­né nak­lo­pe­nie stí­hač­ky ale­bo po­to­če­nie tan­ko­vé­ho ka­nó­na. Na úrov­ni pr­vých pr­sto­vých kĺbov je tla­čid­lo na po­sun do­ľa­va/dop­ra­va, skve­lé na pre­ha­dzo­va­nie zbra­ní v ak­čných ti­tu­loch.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter