Soundbar Focal Dimension

Mo­der­né plo­ché te­le­ví­zo­ry sú konštruo­va­né tak, aby ma­li čo naj­men­šiu hrúb­ku a da­li sa in­teg­ro­vať do aké­ho­koľ­vek inter­iéru na vhod­né mies­to vrá­ta­ne za­ve­se­nia na ste­nu, ale pre fy­zi­kál­ne li­mi­ty zvuk z tých­to te­le­ví­zo­rov audio­fi­lov ur­či­te ne­nadchne. Jed­no z rie­še­ní je kva­lit­ný soun­dbar.

Soun­dbar trie­dy hi-end Fo­cal Di­men­sion za­uj­me veľ­mi kva­lit­ným pries­to­ro­vým zvu­kom s vy­so­kou dy­na­mi­kou a ver­nos­ťou pre­no­su frek­ven­čné­ho spek­tra. Di­zajn so sko­se­ným pred­ným aj za­dným pa­ne­lom je rie­še­ný ako ty­pic­ká ukáž­ka mi­ni­ma­liz­mu v sú­la­de s úče­lom, aby nič neod­pú­ta­va­lo va­šu po­zor­nosť od sle­do­va­nia ob­ra­zov­ky. Pre­to sa pod­svie­te­ná le­gen­da ov­lá­da­cie­ho pa­ne­la zob­ra­zí až po prib­lí­že­ní ru­ky k pa­ne­lu. Na do­siah­nu­tie vy­so­kej pev­nos­ti, za­me­dzenie vib­rá­cií a skres­le­nia zvu­ku je te­le­so soun­dba­ru z jed­né­ho hli­ní­ko­vé­ho mo­no­li­tic­ké­ho blo­ku.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter