Dá sa biometrická ochrana naozaj prekonať?

Bio­met­ric­ké tech­no­ló­gie pri­ná­ša­jú vy­šší stu­peň za­bez­pe­če­nia, pre­to­že vy­chá­dza­jú z je­di­neč­ných čŕt kaž­dé­ho člo­ve­ka. Vý­hod­né je, že auten­ti­fi­kač­ný pr­vok, kto­rým ste vy sám, ne­mô­že­te za­bud­núť ani stra­tiť. Ve­ľa ľu­dí však má oba­vy z mož­nos­ti fal­šo­va­nia. Dá sa te­da bio­met­ric­ká ochra­na nao­zaj pre­ko­nať?

Prís­tu­po­vý kľúč je sám člo­vek, pres­nej­šie je­ho DNA, od­tla­čok prs­ta, čr­ty tvá­re či tvar oč­né­ho po­za­dia. Ok­rem do­siaľ vy­me­no­va­ných tak­zva­ných fy­zio­lo­gic­kých zna­kov ty­pic­kých pre kon­krét­nu oso­bu mô­že bio­me­tria vy­uží­vať aj be­ha­vio­rál­ne, te­da zvy­ko­vé vlas­tnos­ti kon­krét­nej oso­by, nap­rík­lad pod­pis či hlas. His­tó­ria bio­me­trie je star­šia, ako pred­pok­la­dá­te, zá­klad­né bio­met­ric­ké úda­je - vý­ška a far­ba očí - sa pou­ží­va­jú už nie­koľ­ko de­sať­ro­čí v ces­tov­ných pa­soch.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter