15 minút

Pod­ľa ne­dáv­ne­ho pries­ku­mu až 81 % fi­riem prá­ve mo­der­ni­zo­va­lo ale­bo v blíz­kej bu­dúc­nos­ti plá­nu­je mo­der­ni­zo­vať svo­je dá­to­vé cen­trum. Dô­vo­dov je via­ce­ro, ale je to naj­mä ne­vyh­nut­nosť za­bez­pe­čiť Always-on pre­vádz­ku, te­da schop­nosť pos­ky­to­vať prís­tup 24/7 k dá­tam a ap­li­ká­ciám zá­kaz­ní­kom, ale aj vlas­tným za­mes­tnan­com, kto­rí už dáv­no nep­ra­cu­jú iba v re­ži­me „9 to 5".

Mo­ti­vač­ný fak­tor pre CIO je aj pot­re­ba zni­žo­vať pre­vádz­ko­vé nák­la­dy, pre­to­že mi­ni­ma­li­zá­cia vý­pad­kov zni­žu­je pres­to­je, čas den­no­den­nej ad­mi­nis­tra­tí­vy a, sa­moz­rej­me, údr­žbu. Ne­ho­vo­riac o čo­raz dô­le­ži­tej­šej pot­re­be včas­nej ob­no­vy v prí­pa­de ha­vá­rie. Stra­ta dát a zdĺha­vá ob­no­va mô­žu fir­mám spô­so­biť nie­len fi­nan­čné ško­dy, ale naj­mä stra­tu dô­ve­ry zá­kaz­ní­kov, kto­rá sa len veľ­mi ťaž­ko zís­ka­va späť. Mi­ni­ma­li­zá­cia ri­zi­ka vý­pad­kov, rých­la ob­no­vi­teľ­nosť dát a nep­retr­ži­tá dos­tup­nosť sa sta­li kľú­čo­vý­mi pre kon­ku­ren­cies­chop­nosť mo­der­ných fi­riem.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter