Ako vykúriť dom/byt a nepreplácať

Fak­to­ry, kto­ré ov­plyv­ňu­jú pod­mien­ky na do­siah­nu­tie te­pel­nej po­ho­dy, sú ob­jek­tív­ne aj sub­jek­tív­ne. Ob­jek­tív­ne fak­to­ry tý­ka­jú­ce sa mies­tnos­ti sú šty­ri: tep­lo­ta vzdu­chu, vl­hkosť vzdu­chu, rých­losť prú­de­nia vzdu­chu a tep­lo­ta oko­li­tých stien či pred­me­tov. Tie­to ve­li­či­ny sú me­ra­teľ­né a ov­plyv­ni­teľ­né tech­nic­ký­mi pros­tried­ka­mi. Pia­ty fy­zi­kál­ny fak­tor je te­pel­ný od­por ob­le­če­nia. Me­dzi sub­jek­tív­ne fak­to­ry pat­rí vek člo­ve­ka, je­ho te­les­ný a psy­chic­ký stav a po­dob­ne.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter