Lenovo YOGA Tab 3 Pro

Pok­ra­ču­jú­ce spo­ma­ľo­va­nie tr­hu tab­le­tov nú­ti ich vý­rob­cov pri­chá­dzať s ino­vá­cia­mi a nez­vy­čaj­ný­mi vlas­tnos­ťa­mi, kto­ré ich od­lí­šia od kon­ku­ren­cie. Vý­bor­ný prík­lad toh­to tren­du je Le­no­vo YOGA Tab 3 Pro so za­bu­do­va­ným pro­jek­to­rom a špič­ko­vým zvu­kom.

Di­zajn toh­to tab­le­tu je uni­kát­ny a ne­po­mý­li­te si ho so žiad­nym iným mo­de­lom. Má to­tiž vý­raz­ný val­co­vi­tý obal na bo­ku, kto­rý je o nie­čo hrub­ší ako v pre­doš­lej ver­zii a pos­ky­tu­je pries­tor na vý­kon­nú ba­té­riu. Ok­rem to­ho umož­ňu­je pev­né ucho­pe­nie ru­kou. Oso­bit­ný pr­vok je sto­jan umož­ňu­jú­ci via­ce­ré re­ži­my pou­ží­va­nia: dr­ža­nie v ru­ke, nak­lo­ne­nie nap­lo­cho, pos­ta­ve­nie na sto­jan a za­ve­se­nie na ste­nu, napr. na kli­nec. Su­per vec nap­rík­lad na po­ze­ra­nie vi­deo­re­cep­tov v ku­chy­ni pri va­re­ní so­bot­né­ho obe­da. Sto­jan v za­vre­tej po­lo­he dob­re za­pa­dá do te­la tab­le­tu, uvoľ­ňu­je sa jem­ne cez vý­raz­né stre­do­vé tla­čid­lo. Je ko­vo­vý, tes­ne spo­je­ný s otoč­ným kĺbom a po­mer­ne tu­ho sa otá­ča oko­lo vlas­tnej osi, čo na dru­hej stra­ne za­is­ťu­je bez­peč­nú po­lo­ho­va­teľ­nosť, oso­bit­ne v po­zí­cii na sto­jan. Ma­lé od­po­rú­ča­nie pre di­zaj­né­rov: V bu­dú­cej ver­zii by ob­vo­do­vá hra­na sto­ja­na moh­la byť jem­ne za­ob­le­ná, vzbu­di­lo by to do­jem luxusu.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter