Asus ZenFone 2 Laser

Kľú­čo­vá vlas­tnosť toh­to mo­de­lu z ro­di­ny Zen­Fo­ne 2 je tech­no­ló­gia auto­ma­tic­ké­ho os­tre­nia po­mo­cou la­se­ra, kto­rá umož­ňu­je zme­rať vzdia­le­nosť od fo­tog­ra­fo­va­né­ho ob­jek­tu nao­zaj rých­lo - vý­rob­ca udá­va hod­no­tu 0,3 se­kun­dy, a to aj pri sla­bom os­vet­le­ní.

Auto­ma­tic­ké la­se­ro­vé za­os­tro­va­nie do­kon­ca eli­mi­nu­je aj do­da­toč­nú vzdia­le­nosť, kto­rú vy­tvá­ra šo­šov­ka za­ťa­hu­jú­ca sa pri kom­po­zí­cii zá­be­ru. Sa­moz­rej­me, pri veľ­kých vzdia­le­nos­tiach a ot­vo­re­nom pries­tran­stve už la­se­ro­vý auto­fó­kus nie je až ta­ký efek­tív­ny, pre­to­že pri­jí­ma­cí sen­zor je pri­ma­lý, čo sa pre­ja­vu­je aj pri sní­ma­ní po­hy­bu­jú­cich sa ob­jek­tov. Na krát­ke vzdia­le­nos­ti je však vy­ni­ka­jú­ci, pres­nej­ší a rých­lej­ší ako tra­dič­né auto­fó­ku­sy, kto­ré fun­gu­jú na kon­tras­tnom prin­cí­pe.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter