Tak ako?

S tou­to otáz­kou sa stre­tá­vam ten­to rok dosť čas­to. A ako več­ný op­tim­ista od­po­ve­dám: „Su­per!" Ho­ci má­me za se­bou ná­roč­né ob­do­bie, vždy sa sna­žím hľa­dať ten lep­ší zmy­sel aj vo ve­ciach, kto­ré vy­ze­ra­jú na pr­vý poh­ľad prob­lé­mo­vo. V ta­kých­to si­tuáciách sa pl­ne potvr­dzu­jú ži­vot­né prav­dy ty­pu „čo ťa ne­za­bi­je, to ťa po­sil­ní" ale­bo „všet­ko zlé je na nie­čo dob­ré", ho­ci v tom­to prí­pa­de sa učím pres­tať hod­no­tiť a trie­diť ve­ci na „dob­ré" a „zlé", pre­to­že všet­ko má svoj skry­tý vý­znam. Na ten­to ži­vot­ný pos­toj exis­tu­je je­den krát­ky prí­beh. Sta­rý muž a je­ho syn sa sta­ra­li o ma­lé hos­po­dár­stvo. Ma­li len ko­ňa, kto­rý ťa­hal pluh. Jed­né­ho dňa však kôň utie­kol. „To je hroz­né," ho­vo­ri­li si su­se­dia. „Kto­vie," od­po­ve­dal sta­rý roľ­ník. O týž­deň sa kôň vrá­til z hôr a do staj­ne do­vie­dol ďal­ších päť di­vo­kých ko­ní. „Aký zá­zrak, aké šťas­tie!" ho­vo­ri­li su­se­dia. „Šťas­tie či neš­ťas­tie? Kto­vie?" po­ve­dal sta­rec. Nas­le­du­jú­ce rá­no chcel syn jed­né­ho z ko­ní skro­tiť. Spa­dol a zlo­mil si no­hu. „To je straš­né! Ta­ké neš­ťas­tie!" ho­vo­ri­li su­se­dia. „Kto­vie," du­mal sta­rec. Do de­di­ny priš­li vo­ja­ci a od­vied­li všet­kých mla­dých mu­žov do voj­ny. Roľ­ní­kov­ho syna so zlo­me­nou no­hou však ne­moh­li zob­rať . Ako je­di­ný sa za­chrá­nil.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter