Vzdelanie z najlepších škôl na svete pre každého aj zadarmo

Chce­te si roz­ší­riť vzde­la­nie v ne­ja­kom od­bo­re pre prá­cu ale­bo hľa­dá­te zdroj kva­lit­ných in­for­má­cií z ob­las­ti, kto­rá je va­ším ko­níč­kom? Dnes sa mož­no dos­tať za­dar­mo ku kur­zom a pred­náš­kam z naj­pres­tíž­nej­ších uni­ver­zít na sve­te.

Eš­te nik­dy v ľud­skej his­tó­rii ne­bo­li in­for­má­cie tak ľah­ko dos­tup­né ako dnes. Naj­pres­tíž­nej­šie uni­ver­zi­ty na sve­te sprís­tup­ňu­jú pra­vi­del­ne mno­hé svo­je pred­náš­ky či ce­lé kur­zy, kto­ré mô­že ab­sol­vo­vať za­dar­mo kto­koľ­vek. Je sku­toč­ne prí­jem­né ve­dieť, že aj v od­ľah­lej de­din­ke niek­de na Slo­ven­sku si mô­že­te udr­žia­vať dob­rý preh­ľad o ak­tuál­nom di­aní na po­li kvan­to­vej me­cha­ni­ky, koz­mo­ló­gie či ge­ne­ti­ky. A to aj na­priek to­mu, že ste len nad­še­ný laik. V člán­ku bu­de­me pred­nos­tne upo­zor­ňo­vať naj­mä na kur­zy z ob­las­ti IT. Jed­not­li­vé uni­ver­zi­ty však ma­jú pok­ry­té všet­ky vý­znam­né od­bo­ry. Je te­da jed­no, po akých in­for­má­ciách prah­ne­te. Vždy si náj­de­te to, čo vás za­ují­ma, a to nie­len v rám­ci prí­rod­ných vied, ale aj hu­ma­nit­ných od­bo­rov. Tre­ba, sa­moz­rej­me, po­čí­tať s tým, že kur­zy a pred­náš­ky sú v an­glic­kom ja­zy­ku (v niek­to­rých prí­pa­doch sú dos­tup­né aj v iných ja­zy­koch, pri­čom ide hlav­ne o špa­niel­či­nu). Asi len ťaž­ko by ste moh­li oča­ká­vať, že pred­náš­ka z Har­var­du ale­bo Yaleu bu­de v slo­ven­či­ne. Na dru­hej stra­ne an­glič­ti­na ro­bí prob­lém čo­raz men­šie­mu poč­tu Slo­vá­kov a mlad­šia časť po­pu­lá­cie ju be­rie tak­mer ako úpl­nú sa­moz­rej­mosť.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Vzde­la­nie z naj­lep­ších škôl na sve­te pre kaž­dé­ho aj za­dar­mo
Chcete si rozšíriť vzdelanie v nejakom odbore pre prácu alebo hľadáte zdroj kvalitných informácií z oblasti, ktorá je vaším koníčkom? Dnes sa možno dostať zadarmo ku kurzom a prednáškam z najprestížnejších univerzít na svete. čítať »
 
Ako rie­šiť ži­vot­né si­tuácie cez web
Na jednotný prístup k službám poskytovaným úradmi slúži Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS) na adrese slovensko.sk. ÚPVS využíva takzvanú virtuálnu centralizáciu. čítať »
 
Kam krá­ča sa­te­lit­ný prí­jem TV?
Satelitné vysielanie patrí dnes medzi najčastejšie formy šírenia televízneho a rozhlasového vysielania, či už signál prijímate individuálne, alebo prostredníctvom operátora káblovej TV. Poďme sa preto pozrieť, ako sa to celé začalo, ako to funguje a kam smeruje vývoj. čítať »
 
Ako fun­gu­je stro­jo­vý prek­lad
Napriek výkonu a kapacitám moderných počítačov nie je strojový preklad, hlavne medzi jazykmi, ktoré majú úplne odlišné princípy gramatiky a sémantiky, triviálna záležitosť. Typický príklad takejto dvojice jazykov je slovenčina a angličtina. čítať »
 
Bez­drô­to­vo ko­mu­ni­ku­jú­ce kom­po­nen­ty
Nie každý má príležitosť budovať inteligentný dom alebo domácnosť súčasne so stavbou či rekonštrukciou rodinného domu, prípadne generálnou rekonštrukciou bytu, keď je príležitosť zabudovať potrebnú kabeláž. čítať »
 
Mic­ro­soft Corp.
Spoločnosť založili Bill Gates a Paul Allen v roku 1975 po získaní kontraktu na vývoj interpretera jazyka BASIC pre mikropočítač Altair 8800. Sídlo má sídlo v americkom Redmonde. čítať »
 
WWW hac­king a ob­ra­na / 7. časť
Databázový server MS SQL (Microsoft SQL) je populárny vďaka jeho rozsiahlym možnostiam a kvalitnej podpore. No ako to už býva, flexibilita softvéru a robustnosť prinášajú aj viac možností pre útočníka. čítať »
 
Ma­py a lo­ka­li­zá­cia
Telefóny aj niektoré tablety platformy Android disponujú obvodmi na príjem signálu GPS z družíc, takže po spojení s mapovými službami nie je problém vytvárať aplikácie, ktoré budú údaje o polohe využívať. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter