Kam kráča satelitný príjem TV?

Sa­te­lit­né vy­sie­la­nie pat­rí dnes me­dzi naj­čas­tej­šie for­my ší­re­nia te­le­víz­ne­ho a roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia, či už sig­nál pri­jí­ma­te in­di­vi­duál­ne, ale­bo pros­tred­níc­tvom ope­rá­to­ra káb­lo­vej TV. Poď­me sa pre­to po­zrieť, ako sa to ce­lé za­ča­lo, ako to fun­gu­je a kam sme­ru­je vý­voj.

Tro­chu his­tó­rie

Pr­vý sa­te­lit­ný pre­nos bol us­ku­toč­ne­ný 23. jú­la 1962 me­dzi Se­ver­nou Ame­ri­kou a Euró­pou pros­tred­níc­tvom sa­te­li­tu Tel­star 1. Sa­te­lit obie­hal po elip­tic­kej drá­he, tak­že spo­je­nie bo­lo mož­né iba nie­koľ­kok­rát den­ne po­čas 20 mi­nút. Pr­vý geos­ta­cio­nár­ny ko­mu­ni­kač­ný sa­te­lit bol Syn­com 2, vy­vi­nu­tý v NA­SA, vy­ne­se­ný na obež­nú drá­hu 26. jú­la 1963 ra­ke­tou Del­ta B. V 70. ro­koch mi­nu­lé­ho sto­ro­čia pre­bie­ha­li po­ku­sy naj­prv s rá­dio­vým a nes­kôr aj TV vy­sie­la­ním. Pr­vé ap­li­ká­cie sa­te­lit­né­ho príj­mu sa pou­ží­va­li v USA na ší­re­nie TV vy­sie­la­nia pre káb­lo­vých ope­rá­to­rov v od­ľah­lej­ších ob­las­tiach. V ZSSR sa v ro­ku 1979 za­ča­lo sa­te­lit­né TV vy­sie­la­nie pros­tred­níc­tvom sa­te­li­tov Go­ri­zont, kto­ré bo­li vy­ba­ve­né tran­spon­dér­mi s vy­so­kým vý­ko­nom, tak­že pa­ra­bo­lic­ké pri­jí­ma­cie an­té­ny moh­li mať prie­mer od 4 m do 2,1 m. Vo via­noč­nom ka­ta­ló­gu ob­chod­né­ho do­mu Nei­man-Mar­kus v USA z ro­ku 1979 sa ob­ja­vil pr­vý ko­mer­čne dos­tup­ný sys­tém na in­di­vi­duál­ny prí­jem sa­te­lit­nej TV. Vy­uží­val stre­do­vú pa­ra­bo­lic­kú an­té­nu s prie­me­rom 6,1 m a stál 36 500 USD. K roz­ši­ro­va­niu in­di­vi­duál­ne­ho sa­te­lit­né­ho príj­mu (DTH - Di­rect To Ho­me) do­chá­dza­lo poz­voľ­na od 80 ro­kov, tak ako sa zlac­ňo­va­la tech­no­ló­gia a zmen­šo­va­li sa pot­reb­né roz­me­ry pa­ra­bo­lic­kých an­tén. V ro­ku 1986 spo­loč­nosť HBO za­vied­la pr­vý kó­do­va­cí sys­tém. V Euró­pe od ro­ku 1982 vy­sie­la­la brit­ská BBC z tes­to­va­cie­ho sa­te­li­tu ESA. Vzhľa­dom na níz­ky vy­sie­la­cí vý­kon bo­lo ne­vyh­nut­né pou­ží­va­nie pa­ra­bol väč­ších ako 1,7 m. To sa zme­ni­lo až po vy­pus­te­ní luxem­bur­skej dru­ži­ce As­tra 1A v ro­ku 1988, kto­rá vy­sie­la­la stred­ným vý­ko­nom v pás­me Ku, tak­že an­té­ny sa moh­li zmen­šiť na 0,9 m. Pre sa­te­lit­né vy­sie­la­nie v Euró­pe bol pre­lo­mo­vý rok 1993, keď sa z dru­ži­ce Ko­per­ni­kus (28,5E) za­ča­lo pr­vé di­gi­tál­ne sa­te­lit­né vy­sie­la­nie v nor­me DVB-S.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Vzde­la­nie z naj­lep­ších škôl na sve­te pre kaž­dé­ho aj za­dar­mo
Chcete si rozšíriť vzdelanie v nejakom odbore pre prácu alebo hľadáte zdroj kvalitných informácií z oblasti, ktorá je vaším koníčkom? Dnes sa možno dostať zadarmo ku kurzom a prednáškam z najprestížnejších univerzít na svete. čítať »
 
Ako rie­šiť ži­vot­né si­tuácie cez web
Na jednotný prístup k službám poskytovaným úradmi slúži Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS) na adrese slovensko.sk. ÚPVS využíva takzvanú virtuálnu centralizáciu. čítať »
 
Kam krá­ča sa­te­lit­ný prí­jem TV?
Satelitné vysielanie patrí dnes medzi najčastejšie formy šírenia televízneho a rozhlasového vysielania, či už signál prijímate individuálne, alebo prostredníctvom operátora káblovej TV. Poďme sa preto pozrieť, ako sa to celé začalo, ako to funguje a kam smeruje vývoj. čítať »
 
Ako fun­gu­je stro­jo­vý prek­lad
Napriek výkonu a kapacitám moderných počítačov nie je strojový preklad, hlavne medzi jazykmi, ktoré majú úplne odlišné princípy gramatiky a sémantiky, triviálna záležitosť. Typický príklad takejto dvojice jazykov je slovenčina a angličtina. čítať »
 
Bez­drô­to­vo ko­mu­ni­ku­jú­ce kom­po­nen­ty
Nie každý má príležitosť budovať inteligentný dom alebo domácnosť súčasne so stavbou či rekonštrukciou rodinného domu, prípadne generálnou rekonštrukciou bytu, keď je príležitosť zabudovať potrebnú kabeláž. čítať »
 
Mic­ro­soft Corp.
Spoločnosť založili Bill Gates a Paul Allen v roku 1975 po získaní kontraktu na vývoj interpretera jazyka BASIC pre mikropočítač Altair 8800. Sídlo má sídlo v americkom Redmonde. čítať »
 
WWW hac­king a ob­ra­na / 7. časť
Databázový server MS SQL (Microsoft SQL) je populárny vďaka jeho rozsiahlym možnostiam a kvalitnej podpore. No ako to už býva, flexibilita softvéru a robustnosť prinášajú aj viac možností pre útočníka. čítať »
 
Ma­py a lo­ka­li­zá­cia
Telefóny aj niektoré tablety platformy Android disponujú obvodmi na príjem signálu GPS z družíc, takže po spojení s mapovými službami nie je problém vytvárať aplikácie, ktoré budú údaje o polohe využívať. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter