Microsoft Corp.

Spo­loč­nosť za­lo­ži­li Bill Ga­tes a Paul Allen v ro­ku 1975 po zís­ka­ní kon­trak­tu na vý­voj inter­pre­te­ra ja­zy­ka BA­SIC pre mik­ro­po­čí­tač Al­tair 8800. Síd­lo má síd­lo v ame­ric­kom Red­mon­de.

Prí­beh roz­ma­chu Mic­ro­sof­tu na naj­väč­šiu sof­tvé­ro­vú fir­mu sve­ta sa za­čal naj­hor­ším roz­hod­nu­tím v de­ji­nách IT. Uro­bil ho Ga­ry Kil­dall, šéf spo­loč­nos­ti Di­gi­tal Re­search. Tá­to fir­ma do­dá­va­la za­čiat­kom 70. ro­kov mi­nu­lé­ho sto­ro­čia naj­po­pu­lár­nej­ší ope­rač­ný sys­tém pre osem­bi­to­vé po­čí­ta­če CP/M a po nás­tu­pe 16-bi­to­vých pro­ce­so­rov ho ino­vo­va­la, tak­že sa dal pou­žiť aj pre le­gen­dár­ny po­čí­tač IBM PC, kto­rý ne­dáv­no os­lá­vil 30. vý­ro­čie vzni­ku. Kil­dall, ve­do­mý si mo­no­po­lu CP/M, neú­nos­ne „na­pí­nal" ro­ko­va­nia s IBM, a tak sa ten vte­dy vý­hrad­ne har­dvé­ro­vý gi­gant za­čal ob­ze­rať po no­vom rie­še­ní. Na­ko­niec sa spo­loč­nosť IBM do­hod­la na do­dáv­kach ope­rač­né­ho sys­té­mu pre PC s Mic­ro­sof­tom. Eš­te za­ují­ma­vej­ší bol fakt, že Mic­ro­soft v ča­se, keď Bill Ga­tes, Ste­ve Ballmer a Paul Allen pod­pí­sa­li kon­trakt, žiad­ny ope­rač­ný sys­tém vhod­ný pre IBM PC ne­mal. Nad­šen­com však šťas­tie pria­lo a od ma­lej fir­my Seatt­le Com­pu­ter Pro­ducts kú­pi­li za 50 000 do­lá­rov ope­rač­ný sys­tém s náz­vom 86-DOS. Ten­to pro­dukt sa stal zá­kla­dom po­pu­lár­ne­ho MS DOS (Mic­ro­soft Disk Ope­ra­ting Sys­tem). Ga­te­so­vi sa na­vy­še po­da­ri­lo do­siah­nuť to, že li­cen­čná do­ho­da s IBM ne­bo­la vý­hrad­ná, tak­že moh­li svoj ope­rač­ný sys­tém pre­dá­vať aj iným vý­rob­com po­čí­ta­čov. Pý­ta­te sa, pre­čo spo­loč­nosť IBM zdan­li­vo strá­ca­la čas ro­ko­va­ním o ná­ku­pe ope­rač­né­ho sys­té­mu s ma­lou a nez­ná­mou fir­mou? V ro­ku 1979 to­tiž Mic­ro­soft kú­pil od AT&T li­cen­ciu na unixový sys­tém Ver­sion 7, up­ra­vil ho a do­dá­val pod náz­vom Xenix. Pa­ra­doxne tak pr­vý ope­rač­ný sys­tém Mic­ro­sof­tu bol de fac­to Unix.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Vzde­la­nie z naj­lep­ších škôl na sve­te pre kaž­dé­ho aj za­dar­mo
Chcete si rozšíriť vzdelanie v nejakom odbore pre prácu alebo hľadáte zdroj kvalitných informácií z oblasti, ktorá je vaším koníčkom? Dnes sa možno dostať zadarmo ku kurzom a prednáškam z najprestížnejších univerzít na svete. čítať »
 
Ako rie­šiť ži­vot­né si­tuácie cez web
Na jednotný prístup k službám poskytovaným úradmi slúži Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS) na adrese slovensko.sk. ÚPVS využíva takzvanú virtuálnu centralizáciu. čítať »
 
Kam krá­ča sa­te­lit­ný prí­jem TV?
Satelitné vysielanie patrí dnes medzi najčastejšie formy šírenia televízneho a rozhlasového vysielania, či už signál prijímate individuálne, alebo prostredníctvom operátora káblovej TV. Poďme sa preto pozrieť, ako sa to celé začalo, ako to funguje a kam smeruje vývoj. čítať »
 
Ako fun­gu­je stro­jo­vý prek­lad
Napriek výkonu a kapacitám moderných počítačov nie je strojový preklad, hlavne medzi jazykmi, ktoré majú úplne odlišné princípy gramatiky a sémantiky, triviálna záležitosť. Typický príklad takejto dvojice jazykov je slovenčina a angličtina. čítať »
 
Bez­drô­to­vo ko­mu­ni­ku­jú­ce kom­po­nen­ty
Nie každý má príležitosť budovať inteligentný dom alebo domácnosť súčasne so stavbou či rekonštrukciou rodinného domu, prípadne generálnou rekonštrukciou bytu, keď je príležitosť zabudovať potrebnú kabeláž. čítať »
 
Mic­ro­soft Corp.
Spoločnosť založili Bill Gates a Paul Allen v roku 1975 po získaní kontraktu na vývoj interpretera jazyka BASIC pre mikropočítač Altair 8800. Sídlo má sídlo v americkom Redmonde. čítať »
 
WWW hac­king a ob­ra­na / 7. časť
Databázový server MS SQL (Microsoft SQL) je populárny vďaka jeho rozsiahlym možnostiam a kvalitnej podpore. No ako to už býva, flexibilita softvéru a robustnosť prinášajú aj viac možností pre útočníka. čítať »
 
Ma­py a lo­ka­li­zá­cia
Telefóny aj niektoré tablety platformy Android disponujú obvodmi na príjem signálu GPS z družíc, takže po spojení s mapovými službami nie je problém vytvárať aplikácie, ktoré budú údaje o polohe využívať. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter