Intel Galileo – zbernica Arduino na Pentiu

Kla­sic­ké dos­ky Ar­dui­no Uno, Leo­nar­do či Ar­dui­no Et­her­net ma­jú ve­ľa vý­hod, sú lac­né, sú k dis­po­zí­cii jed­no­du­ché nás­tro­je za­dar­mo, ale ich vý­kon či ka­pa­ci­ta pa­mä­te ne­mu­sia byť na váš účel pou­ži­tia dos­ta­toč­né, pre­to pred­sta­ví­me mož­nos­ti dos­ky In­tel Ga­li­leo Gen 2, mo­men­tál­ne naj­vý­kon­nej­šej dos­ky so zber­ni­cou Ar­dui­no.

Ga­li­leo ver­zus Ar­dui­no

Sr­dcom vý­vo­jo­vé­ho ki­tu je vý­kon­ný 32-bi­to­vý pro­ce­sor, pres­nej­šie SoC (Sys­tem on Chip), In­tel Quark X1000a, kto­ré­ho inštruk­čná súp­ra­va je kom­pa­ti­bil­ná s Pen­tiom. K dis­po­zí­cii má  256 MB DDR3, 512 kb SRAM, 8 MB NOR flash a 8 kb EEP­ROM. Pop­ri štan­dar­dných di­gi­tál­nych aj ana­ló­go­vých vstu­poch a vý­stu­poch je k dis­po­zí­cii aj slot mi­ni-PCI Express, kto­rý ho­dí na mo­dul Wi-Fi, 100 Mb eter­ne­to­vý port, slot na  kar­tu mic­roSD, port USB host a port USB client. Na po­rov­na­nie, dos­ka Ar­dui­no Et­her­net má pro­ce­sor AT­me­ga328 16 MHz, 1 kb EEP­ROM, 2,5 kB RAM a 32 KB flash.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Vzde­la­nie z naj­lep­ších škôl na sve­te pre kaž­dé­ho aj za­dar­mo
Chcete si rozšíriť vzdelanie v nejakom odbore pre prácu alebo hľadáte zdroj kvalitných informácií z oblasti, ktorá je vaším koníčkom? Dnes sa možno dostať zadarmo ku kurzom a prednáškam z najprestížnejších univerzít na svete. čítať »
 
Ako rie­šiť ži­vot­né si­tuácie cez web
Na jednotný prístup k službám poskytovaným úradmi slúži Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS) na adrese slovensko.sk. ÚPVS využíva takzvanú virtuálnu centralizáciu. čítať »
 
Kam krá­ča sa­te­lit­ný prí­jem TV?
Satelitné vysielanie patrí dnes medzi najčastejšie formy šírenia televízneho a rozhlasového vysielania, či už signál prijímate individuálne, alebo prostredníctvom operátora káblovej TV. Poďme sa preto pozrieť, ako sa to celé začalo, ako to funguje a kam smeruje vývoj. čítať »
 
Ako fun­gu­je stro­jo­vý prek­lad
Napriek výkonu a kapacitám moderných počítačov nie je strojový preklad, hlavne medzi jazykmi, ktoré majú úplne odlišné princípy gramatiky a sémantiky, triviálna záležitosť. Typický príklad takejto dvojice jazykov je slovenčina a angličtina. čítať »
 
Bez­drô­to­vo ko­mu­ni­ku­jú­ce kom­po­nen­ty
Nie každý má príležitosť budovať inteligentný dom alebo domácnosť súčasne so stavbou či rekonštrukciou rodinného domu, prípadne generálnou rekonštrukciou bytu, keď je príležitosť zabudovať potrebnú kabeláž. čítať »
 
Mic­ro­soft Corp.
Spoločnosť založili Bill Gates a Paul Allen v roku 1975 po získaní kontraktu na vývoj interpretera jazyka BASIC pre mikropočítač Altair 8800. Sídlo má sídlo v americkom Redmonde. čítať »
 
WWW hac­king a ob­ra­na / 7. časť
Databázový server MS SQL (Microsoft SQL) je populárny vďaka jeho rozsiahlym možnostiam a kvalitnej podpore. No ako to už býva, flexibilita softvéru a robustnosť prinášajú aj viac možností pre útočníka. čítať »
 
Ma­py a lo­ka­li­zá­cia
Telefóny aj niektoré tablety platformy Android disponujú obvodmi na príjem signálu GPS z družíc, takže po spojení s mapovými službami nie je problém vytvárať aplikácie, ktoré budú údaje o polohe využívať. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter