Publikujeme aplikáciu do obchodu Windows

Kľú­čo­vý mo­ment ži­vot­né­ho cyk­lu ap­li­ká­cie je jej pub­li­ko­va­nie do ap­li­kač­né­ho ob­cho­du. Je to vy­vr­cho­le­nie sna­hy vý­vo­já­ra ale­bo tí­mu tvor­cov. Aby sme vás čo naj­viac mo­ti­vo­va­li na tvor­bu vlas­tných ap­li­ká­cií, za­ra­di­li sme tú­to té­mu me­dzi úvod­né di­ely se­riá­lu.

Vý­vo­jár­sky účet

Pr­vý krok je vy­tvo­re­nie vý­vo­jár­ske­ho úč­tu na ad­re­se https://dev.win­dows.com/prog­rams/join, aby ste do Win­dows Sto­re moh­li pub­li­ko­vať bez­plat­né aj pla­te­né ap­li­ká­cie pre všet­ky za­ria­de­nia s Win­dows 10, prí­pad­ne aj pre star­šie ope­rač­né sys­té­my Win­dows 8 a 8.1. Po­mo­cou vý­vo­jár­ske­ho por­tá­lu mô­že­te spra­vo­vať svo­je ap­li­ká­cie, zís­ka­vať pod­rob­né ana­lý­zy a po­dob­ne. Na vy­tvo­re­nie úč­tu tre­ba za­dať po­ža­do­va­né úda­je a spô­sob plat­by. Do vý­vo­jár­ske­ho úč­tu sa bu­de­te prih­la­so­vať svo­jím úč­tom Mic­ro­soft. Za in­di­vi­duál­ny účet za­pla­tí­te 14 eur, za účet fir­my 75 eur. Z hľa­dis­ka plat­by bu­de­te pot­re­bo­vať za­dať jed­nak úda­je na plat­bu Vi­sa/Mas­ter­card, Pay­Pal a ta­kis­to účet, na kto­rý vám bu­de Mic­ro­soft nes­kôr po­sie­lať pe­nia­ze za pre­daj va­šich ap­li­ká­cií.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Vzde­la­nie z naj­lep­ších škôl na sve­te pre kaž­dé­ho aj za­dar­mo
Chcete si rozšíriť vzdelanie v nejakom odbore pre prácu alebo hľadáte zdroj kvalitných informácií z oblasti, ktorá je vaším koníčkom? Dnes sa možno dostať zadarmo ku kurzom a prednáškam z najprestížnejších univerzít na svete. čítať »
 
Ako rie­šiť ži­vot­né si­tuácie cez web
Na jednotný prístup k službám poskytovaným úradmi slúži Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS) na adrese slovensko.sk. ÚPVS využíva takzvanú virtuálnu centralizáciu. čítať »
 
Kam krá­ča sa­te­lit­ný prí­jem TV?
Satelitné vysielanie patrí dnes medzi najčastejšie formy šírenia televízneho a rozhlasového vysielania, či už signál prijímate individuálne, alebo prostredníctvom operátora káblovej TV. Poďme sa preto pozrieť, ako sa to celé začalo, ako to funguje a kam smeruje vývoj. čítať »
 
Ako fun­gu­je stro­jo­vý prek­lad
Napriek výkonu a kapacitám moderných počítačov nie je strojový preklad, hlavne medzi jazykmi, ktoré majú úplne odlišné princípy gramatiky a sémantiky, triviálna záležitosť. Typický príklad takejto dvojice jazykov je slovenčina a angličtina. čítať »
 
Bez­drô­to­vo ko­mu­ni­ku­jú­ce kom­po­nen­ty
Nie každý má príležitosť budovať inteligentný dom alebo domácnosť súčasne so stavbou či rekonštrukciou rodinného domu, prípadne generálnou rekonštrukciou bytu, keď je príležitosť zabudovať potrebnú kabeláž. čítať »
 
Mic­ro­soft Corp.
Spoločnosť založili Bill Gates a Paul Allen v roku 1975 po získaní kontraktu na vývoj interpretera jazyka BASIC pre mikropočítač Altair 8800. Sídlo má sídlo v americkom Redmonde. čítať »
 
WWW hac­king a ob­ra­na / 7. časť
Databázový server MS SQL (Microsoft SQL) je populárny vďaka jeho rozsiahlym možnostiam a kvalitnej podpore. No ako to už býva, flexibilita softvéru a robustnosť prinášajú aj viac možností pre útočníka. čítať »
 
Ma­py a lo­ka­li­zá­cia
Telefóny aj niektoré tablety platformy Android disponujú obvodmi na príjem signálu GPS z družíc, takže po spojení s mapovými službami nie je problém vytvárať aplikácie, ktoré budú údaje o polohe využívať. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter