Internet vecí s Raspberry Pi 2

Vý­ber vý­vo­jo­vej dos­ky pre náš se­riál, kto­rý vám po­mô­že vstú­piť do pre­po­je­né­ho sve­ta inter­ne­tu ve­cí a reali­zo­vať svo­je hob­by zá­me­ry, bol jed­noz­nač­ný. V pros­pech Ras­pberry Pi 2 ho­vo­rí dos­tup­nosť na slo­ven­skom tr­hu, pri­ja­teľ­ná ce­na a pre­dov­šet­kým mul­tip­lat­for­mo­vosť, pre­to­že na nej spus­tí­te nie­len Li­nux, ale aj Win­dows 10 v edí­cii IoT Co­re.

Ne­bu­de­me sup­lo­vať ča­so­pi­sy ty­pu Ama­tér­ske rá­dio - Prak­tic­ká elek­tro­ni­ka. Spo­čiat­ku sí­ce ne­ja­ký ten od­por, ter­mis­tor či in­teg­ro­va­ný ob­vod ty­pu A/D pre­vod­ník za­po­jí­me, ale cie­ľom bu­de pl­no­hod­not­ný vstup do inter­ne­tu ve­cí (IoT - Inter­net of Things). Pre­to bu­de­me úda­je zís­ka­né zo sen­zo­rov po­sie­lať do clou­du, v na­šom prí­pa­de kon­krét­ne do clou­do­vej plat­for­my Mic­ro­soft Azu­re Event Hubs, a nás­led­ne ich ana­ly­zo­vať a vi­zua­li­zo­vať pros­tred­níc­tvom Stream Ana­ly­tics. Od­po­rú­ča­me naj­skôr uro­biť prík­lad s rov­na­kým sen­zo­rom, ako bu­de pou­ži­tý v se­riá­li. Keď bu­de­te mať is­to­tu, že má­te pl­no­funkč­ný ce­lý re­ťa­zec, te­da mik­ro­kon­tro­lé­ro­vú dos­ku s ope­rač­ným sys­té­mom, ap­li­ká­ciou a sen­zo­rom, pri­po­je­nú k inter­ne­tu a na­po­je­nú na clou­do­vú služ­bu na zber, uk­la­da­nie, ana­lý­zu a vi­zua­li­zá­ciu úda­jov, po­tom nie je prob­lém mo­di­fi­ko­vať za­po­je­nie, aby vy­ho­vo­va­lo va­šim kon­krét­nym po­žia­dav­kám. Po­mo­cou vhod­ných sen­zo­rov mô­že­te mo­ni­to­ro­vať prak­tic­ky akú­koľ­vek fy­zi­kál­nu ve­li­či­nu, nap­rík­lad tep­lo­tu v skle­ní­ku či ak­vá­riu, vl­hkosť, pH...

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Vzde­la­nie z naj­lep­ších škôl na sve­te pre kaž­dé­ho aj za­dar­mo
Chcete si rozšíriť vzdelanie v nejakom odbore pre prácu alebo hľadáte zdroj kvalitných informácií z oblasti, ktorá je vaším koníčkom? Dnes sa možno dostať zadarmo ku kurzom a prednáškam z najprestížnejších univerzít na svete. čítať »
 
Ako rie­šiť ži­vot­né si­tuácie cez web
Na jednotný prístup k službám poskytovaným úradmi slúži Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS) na adrese slovensko.sk. ÚPVS využíva takzvanú virtuálnu centralizáciu. čítať »
 
Kam krá­ča sa­te­lit­ný prí­jem TV?
Satelitné vysielanie patrí dnes medzi najčastejšie formy šírenia televízneho a rozhlasového vysielania, či už signál prijímate individuálne, alebo prostredníctvom operátora káblovej TV. Poďme sa preto pozrieť, ako sa to celé začalo, ako to funguje a kam smeruje vývoj. čítať »
 
Ako fun­gu­je stro­jo­vý prek­lad
Napriek výkonu a kapacitám moderných počítačov nie je strojový preklad, hlavne medzi jazykmi, ktoré majú úplne odlišné princípy gramatiky a sémantiky, triviálna záležitosť. Typický príklad takejto dvojice jazykov je slovenčina a angličtina. čítať »
 
Bez­drô­to­vo ko­mu­ni­ku­jú­ce kom­po­nen­ty
Nie každý má príležitosť budovať inteligentný dom alebo domácnosť súčasne so stavbou či rekonštrukciou rodinného domu, prípadne generálnou rekonštrukciou bytu, keď je príležitosť zabudovať potrebnú kabeláž. čítať »
 
Mic­ro­soft Corp.
Spoločnosť založili Bill Gates a Paul Allen v roku 1975 po získaní kontraktu na vývoj interpretera jazyka BASIC pre mikropočítač Altair 8800. Sídlo má sídlo v americkom Redmonde. čítať »
 
WWW hac­king a ob­ra­na / 7. časť
Databázový server MS SQL (Microsoft SQL) je populárny vďaka jeho rozsiahlym možnostiam a kvalitnej podpore. No ako to už býva, flexibilita softvéru a robustnosť prinášajú aj viac možností pre útočníka. čítať »
 
Ma­py a lo­ka­li­zá­cia
Telefóny aj niektoré tablety platformy Android disponujú obvodmi na príjem signálu GPS z družíc, takže po spojení s mapovými službami nie je problém vytvárať aplikácie, ktoré budú údaje o polohe využívať. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter