Byť poskytovateľom IT služieb už nestačí

Vnút­ro IT spo­loč­nos­ti če­li­lo v pos­led­nej de­ká­de via­ce­rým vý­znam­ným evo­luč­ným kro­kom. Po ére, keď IT slú­ži­lo iba ako pos­ky­to­va­teľ tech­no­ló­gií, kto­ré pou­ží­va­li naj­mä jej za­mes­tnan­ci, priš­la do­ba za­me­ra­nia sa na efek­tív­nosť IT. Ako vy­tvo­riť v chaotic­kom sve­te IT po­ria­dok, ako lep­šie ria­diť nák­la­dy a vnú­tor­ný chod? Priš­la do­ba pro­ce­sov a ria­de­nia IT po­mo­cou slu­žieb. Za pos­led­né ro­ky sa však si­tuácia opäť vý­raz­ne zme­ni­la a nas­ta­la no­vá éra, kto­rú zväč­ša cha­rak­te­ri­zu­je­me ozna­če­ním di­gi­tál­na. Jej ty­pic­ká čr­ta je vy­so­ká orien­tá­cia zá­kaz­ní­kov na pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií pri kaž­do­den­ných čin­nos­tiach. Zá­kaz­ní­ci ma­jú k ich vy­uží­va­niu ľah­ký prís­tup a mô­žu si vy­be­rať z veľ­ké­ho množ­stva (aj vďa­ka roz­ma­chu clou­do­vých rie­še­ní). To nú­ti spo­loč­nos­ti všet­kých dru­hov ove­ľa viac sa orien­to­vať na vy­uží­va­nie tech­no­ló­gií a za­kom­po­no­vať ten­to prís­tup do svoj­ho inter­né­ho fun­go­va­nia. Tá­to si­tuácia má pria­my do­sah aj na fun­go­va­nie vnú­tor­né­ho IT.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Vzde­la­nie z naj­lep­ších škôl na sve­te pre kaž­dé­ho aj za­dar­mo
Chcete si rozšíriť vzdelanie v nejakom odbore pre prácu alebo hľadáte zdroj kvalitných informácií z oblasti, ktorá je vaším koníčkom? Dnes sa možno dostať zadarmo ku kurzom a prednáškam z najprestížnejších univerzít na svete. čítať »
 
Ako rie­šiť ži­vot­né si­tuácie cez web
Na jednotný prístup k službám poskytovaným úradmi slúži Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS) na adrese slovensko.sk. ÚPVS využíva takzvanú virtuálnu centralizáciu. čítať »
 
Kam krá­ča sa­te­lit­ný prí­jem TV?
Satelitné vysielanie patrí dnes medzi najčastejšie formy šírenia televízneho a rozhlasového vysielania, či už signál prijímate individuálne, alebo prostredníctvom operátora káblovej TV. Poďme sa preto pozrieť, ako sa to celé začalo, ako to funguje a kam smeruje vývoj. čítať »
 
Ako fun­gu­je stro­jo­vý prek­lad
Napriek výkonu a kapacitám moderných počítačov nie je strojový preklad, hlavne medzi jazykmi, ktoré majú úplne odlišné princípy gramatiky a sémantiky, triviálna záležitosť. Typický príklad takejto dvojice jazykov je slovenčina a angličtina. čítať »
 
Bez­drô­to­vo ko­mu­ni­ku­jú­ce kom­po­nen­ty
Nie každý má príležitosť budovať inteligentný dom alebo domácnosť súčasne so stavbou či rekonštrukciou rodinného domu, prípadne generálnou rekonštrukciou bytu, keď je príležitosť zabudovať potrebnú kabeláž. čítať »
 
Mic­ro­soft Corp.
Spoločnosť založili Bill Gates a Paul Allen v roku 1975 po získaní kontraktu na vývoj interpretera jazyka BASIC pre mikropočítač Altair 8800. Sídlo má sídlo v americkom Redmonde. čítať »
 
WWW hac­king a ob­ra­na / 7. časť
Databázový server MS SQL (Microsoft SQL) je populárny vďaka jeho rozsiahlym možnostiam a kvalitnej podpore. No ako to už býva, flexibilita softvéru a robustnosť prinášajú aj viac možností pre útočníka. čítať »
 
Ma­py a lo­ka­li­zá­cia
Telefóny aj niektoré tablety platformy Android disponujú obvodmi na príjem signálu GPS z družíc, takže po spojení s mapovými službami nie je problém vytvárať aplikácie, ktoré budú údaje o polohe využívať. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter