V znamení kontajnerov

Ko­mu­ni­te 10-ti­síc zá­kaz­ní­kov, par­tne­rov a IT špe­cia­lis­tov, kto­rí vy­uží­va­jú tech­no­ló­gie a rie­še­nia VMware, sa v Bar­ce­lo­ne na úvod hlav­nej pred­náš­ky pri­ho­vo­ril cez vi­deo Mi­chael Dell, čo bol lo­gic­ký dôs­le­dok ši­ro­ko me­dia­li­zo­va­nej ak­vi­zí­cie spo­loč­nos­ti EMC, pod kto­rú pat­rí aj VMware.


Prí­ho­vor Mi­chae­la Del­la

Tren­dy

Pat Gel­sin­ger, CEO VMware, zdô­raz­nil nie­koľ­ko fak­tov, kto­ré naj­lep­šie cha­rak­te­ri­zu­jú dy­na­mi­ku ras­tu IT. Za­tiaľ čo v ro­ku 1995 bo­lo k inter­ne­tu pri­po­je­ných 16 mi­lió­nov ľu­dí, v ro­ku 2019 to už bu­de po­lo­vi­ca sve­to­vej po­pu­lá­cie či­že 3,1 mi­liar­dy ľu­dí. Dra­ma­tic­ky ras­tie aj po­čet pri­po­je­ných za­ria­de­ní. Na oso­bu v ro­ku 2015 pri­pa­dá v prie­me­re 2,9 za­ria­de­nia a v ro­ku 2020 to už bu­de 5,9. Tr­žby za ap­li­ká­cie iOS sú už vy­ššie ako za hollywood­ske fil­my. Ana­ly­ti­ci pred­pok­la­da­jú 21-per­cent­ný rast inter­ne­to­vej eko­no­mi­ky v glo­bál­nej mie­re. Expe­ri­men­tál­na éra clou­du so spo­čiat­ku od­de­le­ný­mi pri­vát­ny­mi a ve­rej­ný­mi cloud­mi pre­chá­dza do pro­fe­sio­nál­nej éry hyb­rid­ných pre­po­je­ných, uni­fi­ko­va­ných clou­dov pre hyb­rid­né ap­li­ká­cie. Prio­ri­tou je bez­peč­nosť - ne­vyh­nut­nosť chrá­niť ľu­dí, te­da pou­ží­va­te­ľov, ap­li­ká­cie a dá­ta. Naj­účin­nej­šie je za­bez­pe­če­nie na čo naj­niž­šej vrstve, pre­to no­vý mo­del za­bez­pe­če­nia ap­li­ká­cií vy­uží­va vir­tua­li­zač­nú vrstvu.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Vzde­la­nie z naj­lep­ších škôl na sve­te pre kaž­dé­ho aj za­dar­mo
Chcete si rozšíriť vzdelanie v nejakom odbore pre prácu alebo hľadáte zdroj kvalitných informácií z oblasti, ktorá je vaším koníčkom? Dnes sa možno dostať zadarmo ku kurzom a prednáškam z najprestížnejších univerzít na svete. čítať »
 
Ako rie­šiť ži­vot­né si­tuácie cez web
Na jednotný prístup k službám poskytovaným úradmi slúži Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS) na adrese slovensko.sk. ÚPVS využíva takzvanú virtuálnu centralizáciu. čítať »
 
Kam krá­ča sa­te­lit­ný prí­jem TV?
Satelitné vysielanie patrí dnes medzi najčastejšie formy šírenia televízneho a rozhlasového vysielania, či už signál prijímate individuálne, alebo prostredníctvom operátora káblovej TV. Poďme sa preto pozrieť, ako sa to celé začalo, ako to funguje a kam smeruje vývoj. čítať »
 
Ako fun­gu­je stro­jo­vý prek­lad
Napriek výkonu a kapacitám moderných počítačov nie je strojový preklad, hlavne medzi jazykmi, ktoré majú úplne odlišné princípy gramatiky a sémantiky, triviálna záležitosť. Typický príklad takejto dvojice jazykov je slovenčina a angličtina. čítať »
 
Bez­drô­to­vo ko­mu­ni­ku­jú­ce kom­po­nen­ty
Nie každý má príležitosť budovať inteligentný dom alebo domácnosť súčasne so stavbou či rekonštrukciou rodinného domu, prípadne generálnou rekonštrukciou bytu, keď je príležitosť zabudovať potrebnú kabeláž. čítať »
 
Mic­ro­soft Corp.
Spoločnosť založili Bill Gates a Paul Allen v roku 1975 po získaní kontraktu na vývoj interpretera jazyka BASIC pre mikropočítač Altair 8800. Sídlo má sídlo v americkom Redmonde. čítať »
 
WWW hac­king a ob­ra­na / 7. časť
Databázový server MS SQL (Microsoft SQL) je populárny vďaka jeho rozsiahlym možnostiam a kvalitnej podpore. No ako to už býva, flexibilita softvéru a robustnosť prinášajú aj viac možností pre útočníka. čítať »
 
Ma­py a lo­ka­li­zá­cia
Telefóny aj niektoré tablety platformy Android disponujú obvodmi na príjem signálu GPS z družíc, takže po spojení s mapovými službami nie je problém vytvárať aplikácie, ktoré budú údaje o polohe využívať. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter