Nástroje hackerov

Sfé­ra hac­ko­va­nia má dve hlav­né stra­ny. V opo­zí­cii sku­toč­ných zlo­čin­cov sna­žia­cich sa o fi­nanč­ný zisk, e-te­ro­ris­tov pre­sa­dzu­jú­cich svo­je ná­zo­ry ile­gál­ny­mi me­tó­da­mi a mla­dí­kov tú­žia­cich po zvi­di­teľ­ne­ní sto­ja pro­fe­sio­nál­ni prog­ra­má­to­ri, tes­te­ri a webo­ví di­zaj­né­ri, kto­rí sa o hac­ko­va­nie za­ují­ma­jú pre­to, aby do­ká­za­li svoj sof­tvér a weby ochrá­niť pro­ti pr­vej sku­pi­ne.

Prá­ve tej­to sku­pi­ne, na­zý­va­nej aj etic­kí hac­ke­ri, sna­žia­cej sa za­brá­niť fi­nan­čným a in­for­mač­ným stra­tám, sa po­kú­si­me člán­kom po­môcť v poz­na­ní svoj­ho opo­nen­ta a opí­še­me nás­tro­je, kto­ré mož­no vy­užiť pri si­mu­lo­va­ní úto­kov a zis­ťo­va­ní zra­ni­teľ­nos­ti sys­té­mov. Na po­cho­pe­nie nas­le­du­jú­ce­ho textu by vám ma­la sta­čiť zá­klad­ná zna­losť vý­ra­zov sú­vi­sia­cich s inter­ne­to­vou ko­mu­ni­ká­ciou a ter­mí­ny, kto­ré mož­no ne­poz­ná­te, vy­svet­lí­me prie­bež­ne. Všet­ky nás­tro­je a pos­tu­py v tom­to člán­ku sú uvá­dza­né na úče­ly vý­uč­by. Pou­žiť ich mož­no iba na va­šej vlas­tnej sie­ti ale­bo so súh­la­som ma­ji­te­ľa cie­ľo­vé­ho stro­ja či sie­te. Pri pou­ži­tí bez ta­ké­ho­to súh­la­su ide o ne­le­gál­ny čin, kto­rý mô­že mať váž­ne práv­ne nás­led­ky.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Vzde­la­nie z naj­lep­ších škôl na sve­te pre kaž­dé­ho aj za­dar­mo
Chcete si rozšíriť vzdelanie v nejakom odbore pre prácu alebo hľadáte zdroj kvalitných informácií z oblasti, ktorá je vaším koníčkom? Dnes sa možno dostať zadarmo ku kurzom a prednáškam z najprestížnejších univerzít na svete. čítať »
 
Ako rie­šiť ži­vot­né si­tuácie cez web
Na jednotný prístup k službám poskytovaným úradmi slúži Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS) na adrese slovensko.sk. ÚPVS využíva takzvanú virtuálnu centralizáciu. čítať »
 
Kam krá­ča sa­te­lit­ný prí­jem TV?
Satelitné vysielanie patrí dnes medzi najčastejšie formy šírenia televízneho a rozhlasového vysielania, či už signál prijímate individuálne, alebo prostredníctvom operátora káblovej TV. Poďme sa preto pozrieť, ako sa to celé začalo, ako to funguje a kam smeruje vývoj. čítať »
 
Ako fun­gu­je stro­jo­vý prek­lad
Napriek výkonu a kapacitám moderných počítačov nie je strojový preklad, hlavne medzi jazykmi, ktoré majú úplne odlišné princípy gramatiky a sémantiky, triviálna záležitosť. Typický príklad takejto dvojice jazykov je slovenčina a angličtina. čítať »
 
Bez­drô­to­vo ko­mu­ni­ku­jú­ce kom­po­nen­ty
Nie každý má príležitosť budovať inteligentný dom alebo domácnosť súčasne so stavbou či rekonštrukciou rodinného domu, prípadne generálnou rekonštrukciou bytu, keď je príležitosť zabudovať potrebnú kabeláž. čítať »
 
Mic­ro­soft Corp.
Spoločnosť založili Bill Gates a Paul Allen v roku 1975 po získaní kontraktu na vývoj interpretera jazyka BASIC pre mikropočítač Altair 8800. Sídlo má sídlo v americkom Redmonde. čítať »
 
WWW hac­king a ob­ra­na / 7. časť
Databázový server MS SQL (Microsoft SQL) je populárny vďaka jeho rozsiahlym možnostiam a kvalitnej podpore. No ako to už býva, flexibilita softvéru a robustnosť prinášajú aj viac možností pre útočníka. čítať »
 
Ma­py a lo­ka­li­zá­cia
Telefóny aj niektoré tablety platformy Android disponujú obvodmi na príjem signálu GPS z družíc, takže po spojení s mapovými službami nie je problém vytvárať aplikácie, ktoré budú údaje o polohe využívať. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter