Anonymne na PC a internete

Ne­mu­sí­te byť prá­ve pa­ra­noik, ba ani mať ne­čis­té sve­do­mie na to, aby ste aj na inter­ne­te po­ža­do­va­li is­tú úro­veň súk­ro­mia. Vo sve­te, kde sa osob­né in­for­má­cie vy­va­žu­jú pe­niaz­mi, je to pri­ro­dze­ná po­žia­dav­ka. Je to však vô­bec mož­né?

Ri­zi­ká a dob­ré zvy­ky

Naj­čas­tej­šie spo­mí­na­ná zá­sa­da je ne­pos­ky­to­vať pri­ve­ľa úda­jov o se­be naj­mä na so­ciál­nych sie­ťach. Fa­ce­book má vo svo­jich pra­vid­lách vy­hra­de­né prá­vo na vše­tok ob­sah, kto­rý na sieť pri­dá­te, vrá­ta­ne fo­tog­ra­fií, vi­deí či va­šich pô­vod­ných autor­ských di­el. Je jed­no, či ob­sah pri­dá­te ve­rej­ne ale­bo iba pre pria­te­ľov, va­ša fo­tog­ra­fia či sta­tus mô­žu byť pos­kyt­nu­té tre­tím stra­nám. Áno, je to le­gál­ne. Váš vý­slov­ný súh­las nie je pot­reb­ný, keď­že ho vy­jad­ru­je­te tým, že sieť pou­ží­va­te. Zjed­no­du­še­ne sa dá po­ve­dať, že sa k va­šej fo­tog­ra­fii zo so­ciál­nej sie­te mô­že dos­tať spo­loč­nosť z dru­hé­ho kon­ca sve­ta.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Vzde­la­nie z naj­lep­ších škôl na sve­te pre kaž­dé­ho aj za­dar­mo
Chcete si rozšíriť vzdelanie v nejakom odbore pre prácu alebo hľadáte zdroj kvalitných informácií z oblasti, ktorá je vaším koníčkom? Dnes sa možno dostať zadarmo ku kurzom a prednáškam z najprestížnejších univerzít na svete. čítať »
 
Ako rie­šiť ži­vot­né si­tuácie cez web
Na jednotný prístup k službám poskytovaným úradmi slúži Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS) na adrese slovensko.sk. ÚPVS využíva takzvanú virtuálnu centralizáciu. čítať »
 
Kam krá­ča sa­te­lit­ný prí­jem TV?
Satelitné vysielanie patrí dnes medzi najčastejšie formy šírenia televízneho a rozhlasového vysielania, či už signál prijímate individuálne, alebo prostredníctvom operátora káblovej TV. Poďme sa preto pozrieť, ako sa to celé začalo, ako to funguje a kam smeruje vývoj. čítať »
 
Ako fun­gu­je stro­jo­vý prek­lad
Napriek výkonu a kapacitám moderných počítačov nie je strojový preklad, hlavne medzi jazykmi, ktoré majú úplne odlišné princípy gramatiky a sémantiky, triviálna záležitosť. Typický príklad takejto dvojice jazykov je slovenčina a angličtina. čítať »
 
Bez­drô­to­vo ko­mu­ni­ku­jú­ce kom­po­nen­ty
Nie každý má príležitosť budovať inteligentný dom alebo domácnosť súčasne so stavbou či rekonštrukciou rodinného domu, prípadne generálnou rekonštrukciou bytu, keď je príležitosť zabudovať potrebnú kabeláž. čítať »
 
Mic­ro­soft Corp.
Spoločnosť založili Bill Gates a Paul Allen v roku 1975 po získaní kontraktu na vývoj interpretera jazyka BASIC pre mikropočítač Altair 8800. Sídlo má sídlo v americkom Redmonde. čítať »
 
WWW hac­king a ob­ra­na / 7. časť
Databázový server MS SQL (Microsoft SQL) je populárny vďaka jeho rozsiahlym možnostiam a kvalitnej podpore. No ako to už býva, flexibilita softvéru a robustnosť prinášajú aj viac možností pre útočníka. čítať »
 
Ma­py a lo­ka­li­zá­cia
Telefóny aj niektoré tablety platformy Android disponujú obvodmi na príjem signálu GPS z družíc, takže po spojení s mapovými službami nie je problém vytvárať aplikácie, ktoré budú údaje o polohe využívať. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter