ZUNO Mobile Banking

Naj­väč­šia vý­ho­da ap­li­ká­cie Mo­bi­le Ban­king od Zu­no je mož­nosť vy­tvo­re­nia úč­tu pria­mo z ap­li­ká­cie. Hlav­ná strán­ka ok­rem mož­nos­ti prih­lá­se­nia sa klien­tskym čís­lom a hes­lom a pú­ta­vé­ho de­ma ob­sa­hu­je aj tla­čid­lo Staň­te sa klien­tom. Sta­čí vy­pl­niť krát­ku on-li­ne žia­dosť a od­fo­tiť svoj ob­čian­sky preu­kaz a nás­led­ne vám do troch pra­cov­ných dní ku­riér do­ru­čí zmlu­vu.

Ap­li­ká­cia vám preh­ľad­nou for­mou vy­pí­še oznam o zos­tat­ku, zoz­nam pri­ja­tých a od­os­la­ných pla­tieb  a ďal­šie uži­toč­né in­for­má­cie. Mô­že­te si nas­ta­viť li­mit na svo­jej kar­te ale­bo v prí­pa­de pot­re­by ju cez ap­li­ká­ciu za­blo­ko­vať. Sú­čas­ťou ap­li­ká­cie sú aj in­for­má­cie o pro­duk­toch, pô­žič­ko­vý kal­ku­lá­tor, kal­ku­lač­ka spo­re­nia a vkla­dov, kur­zo­vý lís­tok či zoz­nam ban­ko­ma­tov. Tie­to in­for­má­cie sú k dis­po­zí­cii, aj keď nie ste klien­tom ban­ky. Pri hos­po­dá­re­ní so svo­ji­mi ale­bo ro­din­ný­mi fi­nan­cia­mi vám pos­kyt­ne cen­né pod­kla­dy fi­nanč­ný preh­ľad for­mou stĺpco­vé­ho gra­fu. Za kaž­dý me­siac po­čas pos­led­né­ho ro­ka sa zob­ra­zí je­den troj­fa­reb­ný stĺpec, kde sú mod­rou far­bou zná­zor­ne­né úč­ty, svet­lo­fia­lo­vou spo­re­nia a tma­vo­fia­lo­vou far­bou vkla­dy. Aj graf te­da strik­tne pou­ží­va far­by z lo­ga ZU­NO ban­ky.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Vzde­la­nie z naj­lep­ších škôl na sve­te pre kaž­dé­ho aj za­dar­mo
Chcete si rozšíriť vzdelanie v nejakom odbore pre prácu alebo hľadáte zdroj kvalitných informácií z oblasti, ktorá je vaším koníčkom? Dnes sa možno dostať zadarmo ku kurzom a prednáškam z najprestížnejších univerzít na svete. čítať »
 
Ako rie­šiť ži­vot­né si­tuácie cez web
Na jednotný prístup k službám poskytovaným úradmi slúži Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS) na adrese slovensko.sk. ÚPVS využíva takzvanú virtuálnu centralizáciu. čítať »
 
Kam krá­ča sa­te­lit­ný prí­jem TV?
Satelitné vysielanie patrí dnes medzi najčastejšie formy šírenia televízneho a rozhlasového vysielania, či už signál prijímate individuálne, alebo prostredníctvom operátora káblovej TV. Poďme sa preto pozrieť, ako sa to celé začalo, ako to funguje a kam smeruje vývoj. čítať »
 
Ako fun­gu­je stro­jo­vý prek­lad
Napriek výkonu a kapacitám moderných počítačov nie je strojový preklad, hlavne medzi jazykmi, ktoré majú úplne odlišné princípy gramatiky a sémantiky, triviálna záležitosť. Typický príklad takejto dvojice jazykov je slovenčina a angličtina. čítať »
 
Bez­drô­to­vo ko­mu­ni­ku­jú­ce kom­po­nen­ty
Nie každý má príležitosť budovať inteligentný dom alebo domácnosť súčasne so stavbou či rekonštrukciou rodinného domu, prípadne generálnou rekonštrukciou bytu, keď je príležitosť zabudovať potrebnú kabeláž. čítať »
 
Mic­ro­soft Corp.
Spoločnosť založili Bill Gates a Paul Allen v roku 1975 po získaní kontraktu na vývoj interpretera jazyka BASIC pre mikropočítač Altair 8800. Sídlo má sídlo v americkom Redmonde. čítať »
 
WWW hac­king a ob­ra­na / 7. časť
Databázový server MS SQL (Microsoft SQL) je populárny vďaka jeho rozsiahlym možnostiam a kvalitnej podpore. No ako to už býva, flexibilita softvéru a robustnosť prinášajú aj viac možností pre útočníka. čítať »
 
Ma­py a lo­ka­li­zá­cia
Telefóny aj niektoré tablety platformy Android disponujú obvodmi na príjem signálu GPS z družíc, takže po spojení s mapovými službami nie je problém vytvárať aplikácie, ktoré budú údaje o polohe využívať. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter