Výhody internetových bánk

Bez inter­net ban­kin­gu a mo­bil­ných ban­ko­vých ap­li­ká­cií by sme si už reali­zo­va­nie ban­ko­vých tran­sak­cií az­da ani ne­ve­de­li pred­sta­viť. Vy­uží­va­te mož­nos­ti on-li­ne ban­kov­níc­tva napl­no? Ak áno a do po­boč­ky vô­bec ne­cho­dí­te, ma­li by ste za­čať uva­žo­vať nad vý­ho­da­mi inter­ne­to­vých bánk.

Vy­so­ké nák­la­dy kla­sic­kých bánk

Kla­sic­ké ban­kov­níc­tvo sa v mno­hých oh­ľa­doch dos­ta­lo do sle­pej ulič­ky. Cho­de­nie do ban­ky, ča­ka­nie, kým prí­de­te na rad, a v mno­hých prí­pa­doch dl­hé vy­ba­vo­va­nie pri prie­hrad­ke za­be­rá ve­ľa ča­su, kto­rý je v dneš­nom upo­náh­ľa­nom sve­te čo­raz cen­nej­šou de­ví­zou. Kaž­dá prie­hrad­ka má dve stra­ny a na jej dru­hej stra­ne sa vám ve­nu­je dob­re pla­te­ný pra­cov­ník ban­ky, tak­že va­ša inter­ak­cia s ban­kou ge­ne­ru­je aj ta­kou­to for­mou nák­la­dy. Na­vy­še po­boč­ky kla­sic­kých bánk zvy­čaj­ne sí­dlia v rep­re­zen­ta­tív­nych pries­to­roch, či už vlas­tných, ale­bo pre­na­ja­tých, čo si vy­ža­du­je ďal­šie in­ves­tič­né a pre­vádz­ko­vé nák­la­dy. Ne­bu­de­me si na­ho­vá­rať, že tie­to nák­la­dy ban­ky hra­dia z to­ho, ako vý­nos­ne in­ves­tu­jú va­še ús­po­ry, a tak do hry vstu­pu­je ča­rov­né slo­vo POP­LAT­KY. A prá­ve pop­lat­ky sú je­den z roz­ho­du­jú­cich fak­to­rov, kto­rý z poh­ľa­du klien­ta od­li­šu­je kla­sic­ké ban­ky od inter­ne­to­vých. Úspo­ru ča­su do­siah­ne­te aj v prí­pa­de, ak bu­de­te vy­uží­vať inter­net­ban­king a mo­bil­né ap­li­ká­cie kla­sic­kých bánk, no vo väč­ši­ne prí­pa­dov za pop­la­tok.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Vzde­la­nie z naj­lep­ších škôl na sve­te pre kaž­dé­ho aj za­dar­mo
Chcete si rozšíriť vzdelanie v nejakom odbore pre prácu alebo hľadáte zdroj kvalitných informácií z oblasti, ktorá je vaším koníčkom? Dnes sa možno dostať zadarmo ku kurzom a prednáškam z najprestížnejších univerzít na svete. čítať »
 
Ako rie­šiť ži­vot­né si­tuácie cez web
Na jednotný prístup k službám poskytovaným úradmi slúži Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS) na adrese slovensko.sk. ÚPVS využíva takzvanú virtuálnu centralizáciu. čítať »
 
Kam krá­ča sa­te­lit­ný prí­jem TV?
Satelitné vysielanie patrí dnes medzi najčastejšie formy šírenia televízneho a rozhlasového vysielania, či už signál prijímate individuálne, alebo prostredníctvom operátora káblovej TV. Poďme sa preto pozrieť, ako sa to celé začalo, ako to funguje a kam smeruje vývoj. čítať »
 
Ako fun­gu­je stro­jo­vý prek­lad
Napriek výkonu a kapacitám moderných počítačov nie je strojový preklad, hlavne medzi jazykmi, ktoré majú úplne odlišné princípy gramatiky a sémantiky, triviálna záležitosť. Typický príklad takejto dvojice jazykov je slovenčina a angličtina. čítať »
 
Bez­drô­to­vo ko­mu­ni­ku­jú­ce kom­po­nen­ty
Nie každý má príležitosť budovať inteligentný dom alebo domácnosť súčasne so stavbou či rekonštrukciou rodinného domu, prípadne generálnou rekonštrukciou bytu, keď je príležitosť zabudovať potrebnú kabeláž. čítať »
 
Mic­ro­soft Corp.
Spoločnosť založili Bill Gates a Paul Allen v roku 1975 po získaní kontraktu na vývoj interpretera jazyka BASIC pre mikropočítač Altair 8800. Sídlo má sídlo v americkom Redmonde. čítať »
 
WWW hac­king a ob­ra­na / 7. časť
Databázový server MS SQL (Microsoft SQL) je populárny vďaka jeho rozsiahlym možnostiam a kvalitnej podpore. No ako to už býva, flexibilita softvéru a robustnosť prinášajú aj viac možností pre útočníka. čítať »
 
Ma­py a lo­ka­li­zá­cia
Telefóny aj niektoré tablety platformy Android disponujú obvodmi na príjem signálu GPS z družíc, takže po spojení s mapovými službami nie je problém vytvárať aplikácie, ktoré budú údaje o polohe využívať. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter