Ako zadarmo zachrániť stratené dáta?

Zma­za­li ste si omy­lom ne­ja­ký sú­bor? Na­for­má­to­va­li ste ne­do­pat­re­ním disk a za­bud­li ste si z ne­ho zob­rať dô­le­ži­té sú­bo­ry? Sprá­va sa exter­ný disk, ako­by bol ne­na­for­má­to­va­ný? Nič ne­mu­sí byť eš­te stra­te­né.

Stra­ta dô­le­ži­tých sú­bo­rov pat­rí zrej­me k tým naj­nep­rí­jem­nej­ším zá­žit­kom, kto­ré sa vám pri prá­ci s po­čí­ta­čom mô­žu prit­ra­fiť. Či už ide o do­ku­men­ty, na kto­rých ste pra­co­va­li mno­ho ho­dín, fo­tog­ra­fie neo­pa­ko­va­teľ­ných oka­mi­hov, ale­bo skrát­ka len cen­né drob­né poz­nám­ky, pre väč­ši­nu ľu­dí je to in­far­kto­vá zá­le­ži­tosť. V tom­to člán­ku sa po­zrie­me na nie­koľ­ko roz­diel­nych si­tuá­cií, pri kto­rých pou­ží­va­te­lia naj­čas­tej­šie pri­chá­dza­jú o svo­je dá­ta, a pre­ve­die­me vás pos­tu­pom, kto­rý je vý­cho­dis­kom z tých­to ne­ra­dos­tných uda­los­tí. Pou­ži­je­me pri tom prog­ra­my, kto­ré sú dos­tup­né za­dar­mo. Vše­tok sof­tvér spo­me­nu­tý v člán­ku náj­de­te pri­chys­ta­ný na vir­tuál­nom DVD RE­VUE.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Vzde­la­nie z naj­lep­ších škôl na sve­te pre kaž­dé­ho aj za­dar­mo
Chcete si rozšíriť vzdelanie v nejakom odbore pre prácu alebo hľadáte zdroj kvalitných informácií z oblasti, ktorá je vaším koníčkom? Dnes sa možno dostať zadarmo ku kurzom a prednáškam z najprestížnejších univerzít na svete. čítať »
 
Ako rie­šiť ži­vot­né si­tuácie cez web
Na jednotný prístup k službám poskytovaným úradmi slúži Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS) na adrese slovensko.sk. ÚPVS využíva takzvanú virtuálnu centralizáciu. čítať »
 
Kam krá­ča sa­te­lit­ný prí­jem TV?
Satelitné vysielanie patrí dnes medzi najčastejšie formy šírenia televízneho a rozhlasového vysielania, či už signál prijímate individuálne, alebo prostredníctvom operátora káblovej TV. Poďme sa preto pozrieť, ako sa to celé začalo, ako to funguje a kam smeruje vývoj. čítať »
 
Ako fun­gu­je stro­jo­vý prek­lad
Napriek výkonu a kapacitám moderných počítačov nie je strojový preklad, hlavne medzi jazykmi, ktoré majú úplne odlišné princípy gramatiky a sémantiky, triviálna záležitosť. Typický príklad takejto dvojice jazykov je slovenčina a angličtina. čítať »
 
Bez­drô­to­vo ko­mu­ni­ku­jú­ce kom­po­nen­ty
Nie každý má príležitosť budovať inteligentný dom alebo domácnosť súčasne so stavbou či rekonštrukciou rodinného domu, prípadne generálnou rekonštrukciou bytu, keď je príležitosť zabudovať potrebnú kabeláž. čítať »
 
Mic­ro­soft Corp.
Spoločnosť založili Bill Gates a Paul Allen v roku 1975 po získaní kontraktu na vývoj interpretera jazyka BASIC pre mikropočítač Altair 8800. Sídlo má sídlo v americkom Redmonde. čítať »
 
WWW hac­king a ob­ra­na / 7. časť
Databázový server MS SQL (Microsoft SQL) je populárny vďaka jeho rozsiahlym možnostiam a kvalitnej podpore. No ako to už býva, flexibilita softvéru a robustnosť prinášajú aj viac možností pre útočníka. čítať »
 
Ma­py a lo­ka­li­zá­cia
Telefóny aj niektoré tablety platformy Android disponujú obvodmi na príjem signálu GPS z družíc, takže po spojení s mapovými službami nie je problém vytvárať aplikácie, ktoré budú údaje o polohe využívať. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter