TMPGEnc Video Mastering Works 6

Tri­nás­te­ho má­ja 2015 vy­da­la fir­ma Pe­ga­sys no­vú ver­ziu svoj­ho veľ­mi ús­peš­né­ho sof­tvé­ru na kon­ver­ziu vi­dea TMPGEnc Vi­deo Mas­te­ring Works 6. Na roz­diel od jej pred­chod­cu nej­de iba o drob­ný up­gra­de, ale o veľ­ký skok do sve­ta Ultra HD roz­lí­še­nia 4K a 8K. Poď­me sa spo­lu po­zrieť, čo ver­zia 6 pri­ná­ša.

TMPGEnc Vi­deo Mas­te­ring Works 6 je pro­fe­sio­nál­ny sof­tvér, ur­če­ný hlav­ne na kom­pri­má­ciu a pre­vo­dy vi­dea me­dzi rôz­ny­mi for­mát­mi. Vďa­ka priaz­ni­vej ce­no­vej po­li­ti­ke však na­chá­dza svo­je mies­to aj v striž­niach nad­šen­cov a po­lop­ro­fe­sio­ná­lov. Už od ver­zie 5 bo­li pri­da­né aj jed­no­du­ché stri­ho­vé fun­kcie, kto­ré umož­ni­li ore­za­nie kli­pov, vy­strih­nu­tie ne­pot­reb­ných čas­tí, prí­pad­ne zlú­če­nie via­ce­rých kli­pov. Ver­zia 5 sa do­dá­va­la so špe­cia­li­zo­va­ným har­dvé­ro­vým en­ko­dé­rom Spurs En­gi­ne na kar­te Win­Fast PxVC1100

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Vzde­la­nie z naj­lep­ších škôl na sve­te pre kaž­dé­ho aj za­dar­mo
Chcete si rozšíriť vzdelanie v nejakom odbore pre prácu alebo hľadáte zdroj kvalitných informácií z oblasti, ktorá je vaším koníčkom? Dnes sa možno dostať zadarmo ku kurzom a prednáškam z najprestížnejších univerzít na svete. čítať »
 
Ako rie­šiť ži­vot­né si­tuácie cez web
Na jednotný prístup k službám poskytovaným úradmi slúži Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS) na adrese slovensko.sk. ÚPVS využíva takzvanú virtuálnu centralizáciu. čítať »
 
Kam krá­ča sa­te­lit­ný prí­jem TV?
Satelitné vysielanie patrí dnes medzi najčastejšie formy šírenia televízneho a rozhlasového vysielania, či už signál prijímate individuálne, alebo prostredníctvom operátora káblovej TV. Poďme sa preto pozrieť, ako sa to celé začalo, ako to funguje a kam smeruje vývoj. čítať »
 
Ako fun­gu­je stro­jo­vý prek­lad
Napriek výkonu a kapacitám moderných počítačov nie je strojový preklad, hlavne medzi jazykmi, ktoré majú úplne odlišné princípy gramatiky a sémantiky, triviálna záležitosť. Typický príklad takejto dvojice jazykov je slovenčina a angličtina. čítať »
 
Bez­drô­to­vo ko­mu­ni­ku­jú­ce kom­po­nen­ty
Nie každý má príležitosť budovať inteligentný dom alebo domácnosť súčasne so stavbou či rekonštrukciou rodinného domu, prípadne generálnou rekonštrukciou bytu, keď je príležitosť zabudovať potrebnú kabeláž. čítať »
 
Mic­ro­soft Corp.
Spoločnosť založili Bill Gates a Paul Allen v roku 1975 po získaní kontraktu na vývoj interpretera jazyka BASIC pre mikropočítač Altair 8800. Sídlo má sídlo v americkom Redmonde. čítať »
 
WWW hac­king a ob­ra­na / 7. časť
Databázový server MS SQL (Microsoft SQL) je populárny vďaka jeho rozsiahlym možnostiam a kvalitnej podpore. No ako to už býva, flexibilita softvéru a robustnosť prinášajú aj viac možností pre útočníka. čítať »
 
Ma­py a lo­ka­li­zá­cia
Telefóny aj niektoré tablety platformy Android disponujú obvodmi na príjem signálu GPS z družíc, takže po spojení s mapovými službami nie je problém vytvárať aplikácie, ktoré budú údaje o polohe využívať. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter