Energy eReader Pro

Čí­tač­ka elek­tro­nic­kých kníh s An­droi­dom je veľ­ká vý­zva, pre­dov­šet­kým zob­ra­zo­va­nie na dis­ple­ji ty­pu e-Ink. Pre­to sme bo­li veľ­mi zve­da­ví na mož­nos­ti a prí­pad­né ob­me­dzenia re­cen­zo­va­né­ho prís­tro­ja.

Konštruk­cia čí­tač­ky umož­ňu­je po­hodl­né dr­ža­nie jed­nou ru­kou s pal­com na tla­čid­lách na po­sun strá­nok. Tie­to tla­čid­lá sú po obid­voch ok­ra­joch dis­ple­ja, tak­že je jed­no, či ste ľa­vák ale­bo pra­vák. Do­mi­nant­ný ov­lá­da­cí pr­vok čí­tač­ky elek­tro­nic­kých kníh je 6" HD mul­ti­do­ty­ko­vý dis­plej e-Ink, kto­rý ne­za­ťa­žu­je oči a čí­ta­nie je rov­na­ko kom­for­tné a er­go­no­mic­ké ako čí­ta­nie kla­sic­kých kníh. Dis­plej s roz­lí­še­ním 758 × 1024 bo­dov (212 dpi) do­ká­že zob­ra­ziť 16 od­tie­ňov si­vej, má re­gu­lo­va­teľ­né pod­svie­te­nie a an­ti-gla­re povr­cho­vú úp­ra­vu na kom­for­tné čí­ta­nie aj na pria­mom sl­nku. Po­zo­ro­va­cí uhol je po­dob­ne ako pri pa­pie­ri ob­me­dze­ný len vlas­tnos­ťa­mi oka a zá­kon­mi op­ti­ky.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Vzde­la­nie z naj­lep­ších škôl na sve­te pre kaž­dé­ho aj za­dar­mo
Chcete si rozšíriť vzdelanie v nejakom odbore pre prácu alebo hľadáte zdroj kvalitných informácií z oblasti, ktorá je vaším koníčkom? Dnes sa možno dostať zadarmo ku kurzom a prednáškam z najprestížnejších univerzít na svete. čítať »
 
Ako rie­šiť ži­vot­né si­tuácie cez web
Na jednotný prístup k službám poskytovaným úradmi slúži Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS) na adrese slovensko.sk. ÚPVS využíva takzvanú virtuálnu centralizáciu. čítať »
 
Kam krá­ča sa­te­lit­ný prí­jem TV?
Satelitné vysielanie patrí dnes medzi najčastejšie formy šírenia televízneho a rozhlasového vysielania, či už signál prijímate individuálne, alebo prostredníctvom operátora káblovej TV. Poďme sa preto pozrieť, ako sa to celé začalo, ako to funguje a kam smeruje vývoj. čítať »
 
Ako fun­gu­je stro­jo­vý prek­lad
Napriek výkonu a kapacitám moderných počítačov nie je strojový preklad, hlavne medzi jazykmi, ktoré majú úplne odlišné princípy gramatiky a sémantiky, triviálna záležitosť. Typický príklad takejto dvojice jazykov je slovenčina a angličtina. čítať »
 
Bez­drô­to­vo ko­mu­ni­ku­jú­ce kom­po­nen­ty
Nie každý má príležitosť budovať inteligentný dom alebo domácnosť súčasne so stavbou či rekonštrukciou rodinného domu, prípadne generálnou rekonštrukciou bytu, keď je príležitosť zabudovať potrebnú kabeláž. čítať »
 
Mic­ro­soft Corp.
Spoločnosť založili Bill Gates a Paul Allen v roku 1975 po získaní kontraktu na vývoj interpretera jazyka BASIC pre mikropočítač Altair 8800. Sídlo má sídlo v americkom Redmonde. čítať »
 
WWW hac­king a ob­ra­na / 7. časť
Databázový server MS SQL (Microsoft SQL) je populárny vďaka jeho rozsiahlym možnostiam a kvalitnej podpore. No ako to už býva, flexibilita softvéru a robustnosť prinášajú aj viac možností pre útočníka. čítať »
 
Ma­py a lo­ka­li­zá­cia
Telefóny aj niektoré tablety platformy Android disponujú obvodmi na príjem signálu GPS z družíc, takže po spojení s mapovými službami nie je problém vytvárať aplikácie, ktoré budú údaje o polohe využívať. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter