KTM MACINA ACTION 29 PLUS 2015

Ra­kús­ka fir­ma KTM je ve­rej­nos­ti zná­ma hlav­ne ako vý­rob­ca kva­lit­ných kro­so­vých mo­to­cyk­lov. To, že pop­ri tom má vo svo­jej po­nu­ke aj ši­ro­kú šká­lu bi­cyk­lov vrá­ta­ne elek­tric­kých, je skôr lo­gic­ké pok­ra­čo­va­nie. My sme ma­li mož­nosť otes­to­vať e-bajk niž­šej stred­nej trie­dy KTM MA­CI­NA AC­TION 29 PLUS 2015.

E-baj­ky sa v prin­cí­pe de­lia do dvoch hlav­ných ka­te­gó­rií. Pr­vá, spra­vid­la lac­nej­šia, pou­ží­va po­hon umies­tne­ný v ná­bo­ji ko­le­sa - pred­né­ho ale­bo za­dné­ho. Hlav­ný znak je to, že bi­cy­kel jaz­dí aj bez šlia­pa­nia ako skú­ter. Dru­há ka­te­gó­ria, kto­rej zá­stup­com je aj tes­to­va­ný mo­del, pou­ží­va zväč­ša po­hon umies­tne­ný v stre­de a po­hy­bu­je sa iba vte­dy, ak šlia­pe­te do pe­dá­lov. V prin­cí­pe ide te­da o kla­sic­ký bi­cy­kel, kto­rý má elek­tric­ký po­sil­ňo­vač. Kaž­dá z kon­cep­cií má svo­je za aj pro­ti. Pri pr­vej je vý­hod­né, že ta­ké­to bi­cyk­le z prin­cí­pu umož­ňu­jú aj re­ku­pe­rá­ciu ener­gie pri zjaz­doch z kop­ca.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Vzde­la­nie z naj­lep­ších škôl na sve­te pre kaž­dé­ho aj za­dar­mo
Chcete si rozšíriť vzdelanie v nejakom odbore pre prácu alebo hľadáte zdroj kvalitných informácií z oblasti, ktorá je vaším koníčkom? Dnes sa možno dostať zadarmo ku kurzom a prednáškam z najprestížnejších univerzít na svete. čítať »
 
Ako rie­šiť ži­vot­né si­tuácie cez web
Na jednotný prístup k službám poskytovaným úradmi slúži Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS) na adrese slovensko.sk. ÚPVS využíva takzvanú virtuálnu centralizáciu. čítať »
 
Kam krá­ča sa­te­lit­ný prí­jem TV?
Satelitné vysielanie patrí dnes medzi najčastejšie formy šírenia televízneho a rozhlasového vysielania, či už signál prijímate individuálne, alebo prostredníctvom operátora káblovej TV. Poďme sa preto pozrieť, ako sa to celé začalo, ako to funguje a kam smeruje vývoj. čítať »
 
Ako fun­gu­je stro­jo­vý prek­lad
Napriek výkonu a kapacitám moderných počítačov nie je strojový preklad, hlavne medzi jazykmi, ktoré majú úplne odlišné princípy gramatiky a sémantiky, triviálna záležitosť. Typický príklad takejto dvojice jazykov je slovenčina a angličtina. čítať »
 
Bez­drô­to­vo ko­mu­ni­ku­jú­ce kom­po­nen­ty
Nie každý má príležitosť budovať inteligentný dom alebo domácnosť súčasne so stavbou či rekonštrukciou rodinného domu, prípadne generálnou rekonštrukciou bytu, keď je príležitosť zabudovať potrebnú kabeláž. čítať »
 
Mic­ro­soft Corp.
Spoločnosť založili Bill Gates a Paul Allen v roku 1975 po získaní kontraktu na vývoj interpretera jazyka BASIC pre mikropočítač Altair 8800. Sídlo má sídlo v americkom Redmonde. čítať »
 
WWW hac­king a ob­ra­na / 7. časť
Databázový server MS SQL (Microsoft SQL) je populárny vďaka jeho rozsiahlym možnostiam a kvalitnej podpore. No ako to už býva, flexibilita softvéru a robustnosť prinášajú aj viac možností pre útočníka. čítať »
 
Ma­py a lo­ka­li­zá­cia
Telefóny aj niektoré tablety platformy Android disponujú obvodmi na príjem signálu GPS z družíc, takže po spojení s mapovými službami nie je problém vytvárať aplikácie, ktoré budú údaje o polohe využívať. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter