Garmin vívosmart

Nie kaž­dý sa ak­tív­ne či rek­reač­ne ve­nu­je špor­tu a ta­kí­to ľu­dia sa o mo­der­né IT dopl­nky pre špor­tov­cov za­ují­ma­jú len ok­ra­jo­vo. Na­ša re­cen­zia, kto­rá je vý­sled­kom dl­ho­do­bé­ho tes­to­va­nia, mô­že mo­ti­vo­vať aj chro­nic­kých neš­por­tov­cov ale­bo ich prí­buz­ných, kto­rí uva­žu­jú o via­noč­nom dar­če­ku pre ľu­dí v stred­nom ve­ku s nad­vá­hou.


Di­zajn ná­ram­ku je stro­hý a ne­ná­pad­ný, tak­že vô­bec ne­naz­na­ču­je mož­nos­ti prís­tro­ja. O to prí­jem­nej­šie bu­de je­ho pou­ží­va­teľ prek­va­pe­ný. Pr­vé prek­va­pe­nie bu­de dvo­jriad­ko­vý do­ty­ko­vý dis­plej OLED, dob­re či­ta­teľ­ný aj na pria­mom svet­le, kto­rý sa ak­ti­vu­je dvo­ji­tým pok­le­pa­ním. Me­dzi ob­ra­zov­ka­mi sa pre­pí­na­te po­sú­va­ním, do po­nu­ky fun­kcií sa dos­ta­ne­te dl­hším pridr­ža­ním. Dis­plej sa sám roz­svie­ti vte­dy, ak vás ná­ra­mok chce upo­zor­niť na ne­dos­ta­tok po­hy­bo­vej ak­ti­vi­ty ale­bo, nao­pak, za­bla­ho­že­lá vám pri do­siah­nu­tí den­né­ho cie­ľa poč­tu kro­kov, prí­pad­ne vte­dy, ak z pri­po­je­né­ho te­le­fó­nu dos­ta­ne­te upo­zor­ne­nie. Tá­to fun­kcia je veľ­mi prak­tic­ká, pre­to­že po­čas ro­ko­va­nia mô­že­te mať te­le­fón v ti­chom re­ži­me a ná­ra­mok vás na pri­chá­dza­jú­ci ho­vor, SMS ale­bo e-mail upo­zor­ní vib­ro­va­ním, pri­čom na dis­ple­ji vi­dí­te, kto vám vo­lá ale­bo pí­še. Mô­že­te ta­kis­to ov­lá­dať preh­rá­va­nie hud­by na pri­po­je­nom te­le­fó­ne. Kľú­čo­vá fun­kcia ná­ram­ku je však kro­ko­mer. Zis­tí­te, koľ­ko kro­kov ste uro­bi­li, koľ­ko ki­lo­met­rov preš­li a koľ­ko ka­ló­rií spá­li­li. Mô­že­te si do­kú­piť a pri­po­jiť aj sní­mač te­pu.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Vzde­la­nie z naj­lep­ších škôl na sve­te pre kaž­dé­ho aj za­dar­mo
Chcete si rozšíriť vzdelanie v nejakom odbore pre prácu alebo hľadáte zdroj kvalitných informácií z oblasti, ktorá je vaším koníčkom? Dnes sa možno dostať zadarmo ku kurzom a prednáškam z najprestížnejších univerzít na svete. čítať »
 
Ako rie­šiť ži­vot­né si­tuácie cez web
Na jednotný prístup k službám poskytovaným úradmi slúži Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS) na adrese slovensko.sk. ÚPVS využíva takzvanú virtuálnu centralizáciu. čítať »
 
Kam krá­ča sa­te­lit­ný prí­jem TV?
Satelitné vysielanie patrí dnes medzi najčastejšie formy šírenia televízneho a rozhlasového vysielania, či už signál prijímate individuálne, alebo prostredníctvom operátora káblovej TV. Poďme sa preto pozrieť, ako sa to celé začalo, ako to funguje a kam smeruje vývoj. čítať »
 
Ako fun­gu­je stro­jo­vý prek­lad
Napriek výkonu a kapacitám moderných počítačov nie je strojový preklad, hlavne medzi jazykmi, ktoré majú úplne odlišné princípy gramatiky a sémantiky, triviálna záležitosť. Typický príklad takejto dvojice jazykov je slovenčina a angličtina. čítať »
 
Bez­drô­to­vo ko­mu­ni­ku­jú­ce kom­po­nen­ty
Nie každý má príležitosť budovať inteligentný dom alebo domácnosť súčasne so stavbou či rekonštrukciou rodinného domu, prípadne generálnou rekonštrukciou bytu, keď je príležitosť zabudovať potrebnú kabeláž. čítať »
 
Mic­ro­soft Corp.
Spoločnosť založili Bill Gates a Paul Allen v roku 1975 po získaní kontraktu na vývoj interpretera jazyka BASIC pre mikropočítač Altair 8800. Sídlo má sídlo v americkom Redmonde. čítať »
 
WWW hac­king a ob­ra­na / 7. časť
Databázový server MS SQL (Microsoft SQL) je populárny vďaka jeho rozsiahlym možnostiam a kvalitnej podpore. No ako to už býva, flexibilita softvéru a robustnosť prinášajú aj viac možností pre útočníka. čítať »
 
Ma­py a lo­ka­li­zá­cia
Telefóny aj niektoré tablety platformy Android disponujú obvodmi na príjem signálu GPS z družíc, takže po spojení s mapovými službami nie je problém vytvárať aplikácie, ktoré budú údaje o polohe využívať. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter