Pohodlie aj pri práci s počítačom

Ok­rem pra­vi­del­ných pres­tá­vok s dos­tat­kom po­hy­bu vám ne­ga­tí­va se­da­vé­ho za­mes­tna­nia po­mô­žu eli­mi­no­vať aj rôz­ne dopl­nky. V člán­ku pred­sta­ví­me pro­duk­ty con­nect IT. Mno­hé z nich vy­uží­va­jú vý­hod­né vlas­tnos­ti pa­mä­ťo­vej pe­ny, kto­rá na roz­diel od prís­lu­šen­stva vy­uží­va­jú­ce­ho te­pel­ne vo­di­vý si­li­kó­no­vý gél ne­chla­dí, ale prí­jem­ne hre­je.

Ob­ľú­be­né mot­to IT špe­cia­lis­tov, že väč­ši­na prob­lé­mov vzni­ká me­dzi sto­lič­kou a klá­ves­ni­cou, dos­tá­va v sú­vis­los­ti s er­go­nó­miou no­vý vý­znam. Za­čne­me sto­lič­kou. Ak sa vám ne­po­da­rí za­mes­tná­va­te­ľa pres­ved­čiť, aby vám kú­pil naj­nov­ší vý­tvor di­zaj­né­rov a er­go­nó­mov, mô­že­te si ju as­poň zlep­šiť. Ana­to­mic­ký van­kúš je ur­če­ný uni­ver­zál­ne na akú­koľ­vek kan­ce­lár­sku sto­lič­ku. Vďa­ka kva­lit­nej pa­mä­ťo­vej pe­ne sa vý­bor­ne pris­pô­so­bí a umož­ní zdra­vé dr­ža­nie te­la. Bed­ro­vá opier­ka na sto­lič­ku za­bez­pe­čí pod­po­ru bed­ro­vej čas­ti chrb­ta tak, aby bo­la va­ša chr­bti­ca v správ­nej po­zí­cii aj pri dl­ho­do­bom se­de­ní. Vďa­ka uchy­te­niu po­mo­cou pruž­né­ho nas­ta­vi­teľ­né­ho pop­ru­hu na prac­ku je opier­ka vhod­ná na väč­ši­nu kan­ce­lár­skych sto­li­čiek, ale aj na se­dad­lá v aute.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Vzde­la­nie z naj­lep­ších škôl na sve­te pre kaž­dé­ho aj za­dar­mo
Chcete si rozšíriť vzdelanie v nejakom odbore pre prácu alebo hľadáte zdroj kvalitných informácií z oblasti, ktorá je vaším koníčkom? Dnes sa možno dostať zadarmo ku kurzom a prednáškam z najprestížnejších univerzít na svete. čítať »
 
Ako rie­šiť ži­vot­né si­tuácie cez web
Na jednotný prístup k službám poskytovaným úradmi slúži Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS) na adrese slovensko.sk. ÚPVS využíva takzvanú virtuálnu centralizáciu. čítať »
 
Kam krá­ča sa­te­lit­ný prí­jem TV?
Satelitné vysielanie patrí dnes medzi najčastejšie formy šírenia televízneho a rozhlasového vysielania, či už signál prijímate individuálne, alebo prostredníctvom operátora káblovej TV. Poďme sa preto pozrieť, ako sa to celé začalo, ako to funguje a kam smeruje vývoj. čítať »
 
Ako fun­gu­je stro­jo­vý prek­lad
Napriek výkonu a kapacitám moderných počítačov nie je strojový preklad, hlavne medzi jazykmi, ktoré majú úplne odlišné princípy gramatiky a sémantiky, triviálna záležitosť. Typický príklad takejto dvojice jazykov je slovenčina a angličtina. čítať »
 
Bez­drô­to­vo ko­mu­ni­ku­jú­ce kom­po­nen­ty
Nie každý má príležitosť budovať inteligentný dom alebo domácnosť súčasne so stavbou či rekonštrukciou rodinného domu, prípadne generálnou rekonštrukciou bytu, keď je príležitosť zabudovať potrebnú kabeláž. čítať »
 
Mic­ro­soft Corp.
Spoločnosť založili Bill Gates a Paul Allen v roku 1975 po získaní kontraktu na vývoj interpretera jazyka BASIC pre mikropočítač Altair 8800. Sídlo má sídlo v americkom Redmonde. čítať »
 
WWW hac­king a ob­ra­na / 7. časť
Databázový server MS SQL (Microsoft SQL) je populárny vďaka jeho rozsiahlym možnostiam a kvalitnej podpore. No ako to už býva, flexibilita softvéru a robustnosť prinášajú aj viac možností pre útočníka. čítať »
 
Ma­py a lo­ka­li­zá­cia
Telefóny aj niektoré tablety platformy Android disponujú obvodmi na príjem signálu GPS z družíc, takže po spojení s mapovými službami nie je problém vytvárať aplikácie, ktoré budú údaje o polohe využívať. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter