Bezdrôtové HD kamery Arlo

Jed­na z me­tód za­bez­pe­če­nia do­mu, by­tu, prí­pad­ne iných pries­to­rov je sle­do­va­nie po­mo­cou ka­mier. Arlo Smart Ho­me Se­cu­ri­ty Sys­tem od spo­loč­nos­ti NET­GEAR po­nú­ka sys­tém bez­drô­to­vo pri­po­je­ných bez­peč­nos­tných ka­mier.

Sú­čas­ťou ba­le­nia, kto­ré sme ma­li k dis­po­zí­cii, bo­la bá­zo­vá sta­ni­ca, kto­rú mu­sí­te pri­po­jiť po­mo­cou eter­ne­to­vé­ho káb­la k inter­ne­tu a, sa­moz­rej­me, dob­re uk­ryť, ka­me­ra a dva mag­ne­tic­ké pol­gu­ľo­vé úchy­ty na ste­nu. Ďal­šie ka­me­ry si mô­že­te doob­jed­nať cez web ale­bo pria­mo cez mo­bil­nú ap­li­ká­ciu. Vý­ho­dy in­šta­lá­cie bez­drô­to­vo pri­po­je­ných ka­mier vy­svet­ľo­vať net­re­ba, vý­rob­ca mys­lel aj na flexibi­li­tu mon­tá­že, keď­že ka­me­ry sa da­jú ke­dy­koľ­vek pre­su­núť na iné mies­to v do­sa­hu bá­zo­vej sta­ni­ce. Sta­čí upev­niť mag­ne­tic­ké pol­gu­ľo­vé úchy­ty na ste­nu, ka­me­ry k nim pri­chy­tiť a vhod­ne na­to­čiť.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Vzde­la­nie z naj­lep­ších škôl na sve­te pre kaž­dé­ho aj za­dar­mo
Chcete si rozšíriť vzdelanie v nejakom odbore pre prácu alebo hľadáte zdroj kvalitných informácií z oblasti, ktorá je vaším koníčkom? Dnes sa možno dostať zadarmo ku kurzom a prednáškam z najprestížnejších univerzít na svete. čítať »
 
Ako rie­šiť ži­vot­né si­tuácie cez web
Na jednotný prístup k službám poskytovaným úradmi slúži Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS) na adrese slovensko.sk. ÚPVS využíva takzvanú virtuálnu centralizáciu. čítať »
 
Kam krá­ča sa­te­lit­ný prí­jem TV?
Satelitné vysielanie patrí dnes medzi najčastejšie formy šírenia televízneho a rozhlasového vysielania, či už signál prijímate individuálne, alebo prostredníctvom operátora káblovej TV. Poďme sa preto pozrieť, ako sa to celé začalo, ako to funguje a kam smeruje vývoj. čítať »
 
Ako fun­gu­je stro­jo­vý prek­lad
Napriek výkonu a kapacitám moderných počítačov nie je strojový preklad, hlavne medzi jazykmi, ktoré majú úplne odlišné princípy gramatiky a sémantiky, triviálna záležitosť. Typický príklad takejto dvojice jazykov je slovenčina a angličtina. čítať »
 
Bez­drô­to­vo ko­mu­ni­ku­jú­ce kom­po­nen­ty
Nie každý má príležitosť budovať inteligentný dom alebo domácnosť súčasne so stavbou či rekonštrukciou rodinného domu, prípadne generálnou rekonštrukciou bytu, keď je príležitosť zabudovať potrebnú kabeláž. čítať »
 
Mic­ro­soft Corp.
Spoločnosť založili Bill Gates a Paul Allen v roku 1975 po získaní kontraktu na vývoj interpretera jazyka BASIC pre mikropočítač Altair 8800. Sídlo má sídlo v americkom Redmonde. čítať »
 
WWW hac­king a ob­ra­na / 7. časť
Databázový server MS SQL (Microsoft SQL) je populárny vďaka jeho rozsiahlym možnostiam a kvalitnej podpore. No ako to už býva, flexibilita softvéru a robustnosť prinášajú aj viac možností pre útočníka. čítať »
 
Ma­py a lo­ka­li­zá­cia
Telefóny aj niektoré tablety platformy Android disponujú obvodmi na príjem signálu GPS z družíc, takže po spojení s mapovými službami nie je problém vytvárať aplikácie, ktoré budú údaje o polohe využívať. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter