Creative Aurvana In-Ear 2 Plus

Mo­de­lo­vý rad Aur­va­na pre­zen­tu­je Crea­ti­ve ako pré­mio­vý a vid­no to aj na ba­le­ní In-Ear 2 Plus, v kto­rom slú­chad­lá pri­chá­dza­jú dos­lo­va vy­sta­ve­né. Ide o ma­lú prie­hľad­nú vit­rín­ku, kto­rá na­bá­da pou­ží­va­te­ľa na vy­skú­ša­nie svoj­ho ob­sa­hu.

Mi­nia­túr­ne slú­chad­lá sa bez ob­to­če­nia oko­lo uš­ni­ce za­sú­va­jú dov­nút­ra ucha a cel­kom pev­ne sa tam udr­žia aj pri po­hy­boch hla­vou. Ich di­zajn však veľ­mi pré­mio­vo ne­pô­so­bí. Za­kon­če­nia ma­jú tvar pís­me­na L a ich povrch je lesk­lý. Čier­ny po­gu­mo­va­ný prí­vod­ný ká­bel je vy­ro­be­ný z bez­kys­lí­ko­vej me­di a po­zi­tí­vom je je­ho dĺžka 1,2 m, kto­rá by ma­la sta­čiť aj vy­šším oso­bám. Nad­stav­ce za­kon­če­ní slú­chadiel sa do­dá­va­jú v troch veľ­kos­tiach, tak­že si ich mož­no pris­pô­so­biť pres­ne pod­ľa pot­re­by. V ba­le­ní sa na­chá­dza ta­kis­to pev­né puz­dro, kto­ré vy­uži­je­te nap­rík­lad na pre­ná­ša­nie slú­chadiel v ba­to­ži­ne či vrec­ku ko­še­le.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Vzde­la­nie z naj­lep­ších škôl na sve­te pre kaž­dé­ho aj za­dar­mo
Chcete si rozšíriť vzdelanie v nejakom odbore pre prácu alebo hľadáte zdroj kvalitných informácií z oblasti, ktorá je vaším koníčkom? Dnes sa možno dostať zadarmo ku kurzom a prednáškam z najprestížnejších univerzít na svete. čítať »
 
Ako rie­šiť ži­vot­né si­tuácie cez web
Na jednotný prístup k službám poskytovaným úradmi slúži Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS) na adrese slovensko.sk. ÚPVS využíva takzvanú virtuálnu centralizáciu. čítať »
 
Kam krá­ča sa­te­lit­ný prí­jem TV?
Satelitné vysielanie patrí dnes medzi najčastejšie formy šírenia televízneho a rozhlasového vysielania, či už signál prijímate individuálne, alebo prostredníctvom operátora káblovej TV. Poďme sa preto pozrieť, ako sa to celé začalo, ako to funguje a kam smeruje vývoj. čítať »
 
Ako fun­gu­je stro­jo­vý prek­lad
Napriek výkonu a kapacitám moderných počítačov nie je strojový preklad, hlavne medzi jazykmi, ktoré majú úplne odlišné princípy gramatiky a sémantiky, triviálna záležitosť. Typický príklad takejto dvojice jazykov je slovenčina a angličtina. čítať »
 
Bez­drô­to­vo ko­mu­ni­ku­jú­ce kom­po­nen­ty
Nie každý má príležitosť budovať inteligentný dom alebo domácnosť súčasne so stavbou či rekonštrukciou rodinného domu, prípadne generálnou rekonštrukciou bytu, keď je príležitosť zabudovať potrebnú kabeláž. čítať »
 
Mic­ro­soft Corp.
Spoločnosť založili Bill Gates a Paul Allen v roku 1975 po získaní kontraktu na vývoj interpretera jazyka BASIC pre mikropočítač Altair 8800. Sídlo má sídlo v americkom Redmonde. čítať »
 
WWW hac­king a ob­ra­na / 7. časť
Databázový server MS SQL (Microsoft SQL) je populárny vďaka jeho rozsiahlym možnostiam a kvalitnej podpore. No ako to už býva, flexibilita softvéru a robustnosť prinášajú aj viac možností pre útočníka. čítať »
 
Ma­py a lo­ka­li­zá­cia
Telefóny aj niektoré tablety platformy Android disponujú obvodmi na príjem signálu GPS z družíc, takže po spojení s mapovými službami nie je problém vytvárať aplikácie, ktoré budú údaje o polohe využívať. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter