Slúchadlá Panasonic RP-HD5

Do no­vej mód­nej vl­ny naz­va­nej High Re­so­lu­tion Audio (zvuk s vy­so­kým roz­lí­še­ním) pris­pel svo­jou troš­kou aj Pa­na­so­nic, keď na veľtr­hu IFA 2015 pred­sta­vil no­vý mo­del slú­chadiel RP-HD5.


O High Re­so­lu­tion Audio po­ču­je­me v pos­led­nom ča­se čas­tej­šie, pre­to tre­ba oz­rej­miť, o čo vlas­tne ide. V pr­vom ra­de to nie je no­vý štan­dard. Ide o mar­ke­tin­go­vé ozna­če­nie audio­for­má­tov, kto­ré pou­ží­va­jú vy­ššie vzor­ko­va­cie frek­ven­cie a roz­lí­še­nia ako kla­sic­ké CD štan­dar­du CD-DA, te­da 16 bit/48 kHz. V extrém­nych prí­pa­doch sa vy­uží­va až roz­lí­še­nie 24 bi­tov pri 192 kHz s mo­du­lá­ciou PCM, kto­ré za­zna­me­ná frek­ven­ciu až 96 kHz s dy­na­mic­kým roz­sa­hom tak­mer 150 dB. Tie­to pa­ra­met­re ďa­le­ko pre­sa­hu­jú fy­zio­lo­gic­ké mož­nos­ti ľud­ské­ho slu­chu. Bež­ný ľud­ský sluch zvlá­da maximál­ne 20 kHz. Pre­to sa aj me­dzi od­bor­nou ve­rej­nos­ťou ve­dú čas­té dis­ku­sie o prak­tic­kom prí­no­se tých­to for­má­tov. Ale ako sa ho­vo­rí, „pro­ti gus­tu žiad­ny diš­pu­tát".

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Vzde­la­nie z naj­lep­ších škôl na sve­te pre kaž­dé­ho aj za­dar­mo
Chcete si rozšíriť vzdelanie v nejakom odbore pre prácu alebo hľadáte zdroj kvalitných informácií z oblasti, ktorá je vaším koníčkom? Dnes sa možno dostať zadarmo ku kurzom a prednáškam z najprestížnejších univerzít na svete. čítať »
 
Ako rie­šiť ži­vot­né si­tuácie cez web
Na jednotný prístup k službám poskytovaným úradmi slúži Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS) na adrese slovensko.sk. ÚPVS využíva takzvanú virtuálnu centralizáciu. čítať »
 
Kam krá­ča sa­te­lit­ný prí­jem TV?
Satelitné vysielanie patrí dnes medzi najčastejšie formy šírenia televízneho a rozhlasového vysielania, či už signál prijímate individuálne, alebo prostredníctvom operátora káblovej TV. Poďme sa preto pozrieť, ako sa to celé začalo, ako to funguje a kam smeruje vývoj. čítať »
 
Ako fun­gu­je stro­jo­vý prek­lad
Napriek výkonu a kapacitám moderných počítačov nie je strojový preklad, hlavne medzi jazykmi, ktoré majú úplne odlišné princípy gramatiky a sémantiky, triviálna záležitosť. Typický príklad takejto dvojice jazykov je slovenčina a angličtina. čítať »
 
Bez­drô­to­vo ko­mu­ni­ku­jú­ce kom­po­nen­ty
Nie každý má príležitosť budovať inteligentný dom alebo domácnosť súčasne so stavbou či rekonštrukciou rodinného domu, prípadne generálnou rekonštrukciou bytu, keď je príležitosť zabudovať potrebnú kabeláž. čítať »
 
Mic­ro­soft Corp.
Spoločnosť založili Bill Gates a Paul Allen v roku 1975 po získaní kontraktu na vývoj interpretera jazyka BASIC pre mikropočítač Altair 8800. Sídlo má sídlo v americkom Redmonde. čítať »
 
WWW hac­king a ob­ra­na / 7. časť
Databázový server MS SQL (Microsoft SQL) je populárny vďaka jeho rozsiahlym možnostiam a kvalitnej podpore. No ako to už býva, flexibilita softvéru a robustnosť prinášajú aj viac možností pre útočníka. čítať »
 
Ma­py a lo­ka­li­zá­cia
Telefóny aj niektoré tablety platformy Android disponujú obvodmi na príjem signálu GPS z družíc, takže po spojení s mapovými službami nie je problém vytvárať aplikácie, ktoré budú údaje o polohe využívať. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter