Brother PT-H500 a H300

Mo­de­lo­vý rad H je konštruk­čne pris­pô­so­be­ný na pre­ná­ša­nie a pou­ži­tie v exte­rié­ri. Tie­to tla­čiar­ne mož­no i po­lo­žiť na stôl, ale tva­ro­va­ním sa ho­dia naj­viac na dr­ža­nie v jed­nej, no eš­te lep­šie v dvoch ru­kách. Dis­po­nu­jú klá­ves­ni­ca­mi QWER­TY pris­pô­so­be­ný­mi tva­ru za­ria­de­nia.

Sú­čas­ťou ba­le­nia tej­to tla­čiar­ne je aj šnúr­ka na no­se­nie na zá­päs­tí, ale vzhľa­dom na hmot­nosť za­ria­de­nia (asi 1 kg) to asi ne­bu­de rie­še­nie na ce­lo­den­né pre­ná­ša­nie. Dis­plej H500 je re­la­tív­ne veľ­ký a vi­dieť na ňom pris­pô­so­be­nie lep­šej či­ta­teľ­nos­ti na pria­mom sl­neč­nom svet­le. V po­rov­na­ní s mo­de­lom D600 je vý­raz­ne väč­ší, ta­kis­to pod­svie­te­ný, ale mo­no­chro­ma­tic­ký a op­ro­ti H300 dis­plej zob­ra­zu­je iba dva riad­ky. Prís­troj sa do­dá­va s lí­tio­vo-ióno­vým aku­mu­lá­to­rom, kto­rý je za­me­ni­teľ­ný za šesť ba­té­rií ty­pu AA. Po­kiaľ tla­čia­reň pou­ží­va­te bez pre­ná­ša­nia, na­pá­ja­nie mož­no rie­šiť aj 12 V adap­té­rom.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Vzde­la­nie z naj­lep­ších škôl na sve­te pre kaž­dé­ho aj za­dar­mo
Chcete si rozšíriť vzdelanie v nejakom odbore pre prácu alebo hľadáte zdroj kvalitných informácií z oblasti, ktorá je vaším koníčkom? Dnes sa možno dostať zadarmo ku kurzom a prednáškam z najprestížnejších univerzít na svete. čítať »
 
Ako rie­šiť ži­vot­né si­tuácie cez web
Na jednotný prístup k službám poskytovaným úradmi slúži Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS) na adrese slovensko.sk. ÚPVS využíva takzvanú virtuálnu centralizáciu. čítať »
 
Kam krá­ča sa­te­lit­ný prí­jem TV?
Satelitné vysielanie patrí dnes medzi najčastejšie formy šírenia televízneho a rozhlasového vysielania, či už signál prijímate individuálne, alebo prostredníctvom operátora káblovej TV. Poďme sa preto pozrieť, ako sa to celé začalo, ako to funguje a kam smeruje vývoj. čítať »
 
Ako fun­gu­je stro­jo­vý prek­lad
Napriek výkonu a kapacitám moderných počítačov nie je strojový preklad, hlavne medzi jazykmi, ktoré majú úplne odlišné princípy gramatiky a sémantiky, triviálna záležitosť. Typický príklad takejto dvojice jazykov je slovenčina a angličtina. čítať »
 
Bez­drô­to­vo ko­mu­ni­ku­jú­ce kom­po­nen­ty
Nie každý má príležitosť budovať inteligentný dom alebo domácnosť súčasne so stavbou či rekonštrukciou rodinného domu, prípadne generálnou rekonštrukciou bytu, keď je príležitosť zabudovať potrebnú kabeláž. čítať »
 
Mic­ro­soft Corp.
Spoločnosť založili Bill Gates a Paul Allen v roku 1975 po získaní kontraktu na vývoj interpretera jazyka BASIC pre mikropočítač Altair 8800. Sídlo má sídlo v americkom Redmonde. čítať »
 
WWW hac­king a ob­ra­na / 7. časť
Databázový server MS SQL (Microsoft SQL) je populárny vďaka jeho rozsiahlym možnostiam a kvalitnej podpore. No ako to už býva, flexibilita softvéru a robustnosť prinášajú aj viac možností pre útočníka. čítať »
 
Ma­py a lo­ka­li­zá­cia
Telefóny aj niektoré tablety platformy Android disponujú obvodmi na príjem signálu GPS z družíc, takže po spojení s mapovými službami nie je problém vytvárať aplikácie, ktoré budú údaje o polohe využívať. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter