Creative MUVO mini

Jed­no­du­chý tvar kvád­ra a štý­lo­vé ľah­ké (285 g) jed­no­fa­reb­né te­lo. To je di­zajn MU­VO mi­ni, mo­bil­né­ho rep­ro­duk­to­ra, kto­rý os­lo­ví hlav­ne mlad­šiu ge­ne­rá­ciu pou­ží­va­te­ľov a fa­nú­ši­kov hud­by v exte­rié­ri.

Do­dá­va sa v šty­roch fa­reb­ných vy­ho­to­ve­niach a je­ho ov­lá­da­nie sa zu­žu­je na šty­ri tla­čid­lá na hor­nej hra­ne, za­pus­te­né do te­la prís­tro­ja tak, aby ne­vyč­nie­va­li. Tla­čid­lo na na­pá­ja­nie, na bez­drô­to­vé pre­po­je­nie a dve tla­čid­lá hla­si­tos­ti pod­ľa nás na ov­lá­da­nie úpl­ne sta­čia. V za­dnej čas­ti sa pod kry­tom na­chá­dza­jú por­ty mic­ro USB a jack 3,5 mm na káb­lo­vý vstup sig­ná­lu zo zdro­ja. Prís­troj s pou­ží­va­te­ľom ko­mu­ni­ku­je po an­glic­ky ľud­ským hla­som, tak­že na ozná­me­nie svoj­ho ak­tuál­ne­ho sta­vu ne­pot­re­bu­je dis­plej a vy­sta­čí si aj s dvo­ma sta­vo­vý­mi LED. Na bez­drô­to­vé spo­je­nie vy­uží­va tech­no­ló­gie blue­tooth a NFC. Na fy­zic­ké pre­po­je­nie v ba­le­ní náj­de­te prís­luš­ný ká­bel USB.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Vzde­la­nie z naj­lep­ších škôl na sve­te pre kaž­dé­ho aj za­dar­mo
Chcete si rozšíriť vzdelanie v nejakom odbore pre prácu alebo hľadáte zdroj kvalitných informácií z oblasti, ktorá je vaším koníčkom? Dnes sa možno dostať zadarmo ku kurzom a prednáškam z najprestížnejších univerzít na svete. čítať »
 
Ako rie­šiť ži­vot­né si­tuácie cez web
Na jednotný prístup k službám poskytovaným úradmi slúži Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS) na adrese slovensko.sk. ÚPVS využíva takzvanú virtuálnu centralizáciu. čítať »
 
Kam krá­ča sa­te­lit­ný prí­jem TV?
Satelitné vysielanie patrí dnes medzi najčastejšie formy šírenia televízneho a rozhlasového vysielania, či už signál prijímate individuálne, alebo prostredníctvom operátora káblovej TV. Poďme sa preto pozrieť, ako sa to celé začalo, ako to funguje a kam smeruje vývoj. čítať »
 
Ako fun­gu­je stro­jo­vý prek­lad
Napriek výkonu a kapacitám moderných počítačov nie je strojový preklad, hlavne medzi jazykmi, ktoré majú úplne odlišné princípy gramatiky a sémantiky, triviálna záležitosť. Typický príklad takejto dvojice jazykov je slovenčina a angličtina. čítať »
 
Bez­drô­to­vo ko­mu­ni­ku­jú­ce kom­po­nen­ty
Nie každý má príležitosť budovať inteligentný dom alebo domácnosť súčasne so stavbou či rekonštrukciou rodinného domu, prípadne generálnou rekonštrukciou bytu, keď je príležitosť zabudovať potrebnú kabeláž. čítať »
 
Mic­ro­soft Corp.
Spoločnosť založili Bill Gates a Paul Allen v roku 1975 po získaní kontraktu na vývoj interpretera jazyka BASIC pre mikropočítač Altair 8800. Sídlo má sídlo v americkom Redmonde. čítať »
 
WWW hac­king a ob­ra­na / 7. časť
Databázový server MS SQL (Microsoft SQL) je populárny vďaka jeho rozsiahlym možnostiam a kvalitnej podpore. No ako to už býva, flexibilita softvéru a robustnosť prinášajú aj viac možností pre útočníka. čítať »
 
Ma­py a lo­ka­li­zá­cia
Telefóny aj niektoré tablety platformy Android disponujú obvodmi na príjem signálu GPS z družíc, takže po spojení s mapovými službami nie je problém vytvárať aplikácie, ktoré budú údaje o polohe využívať. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter