Rollei AC300 pre začiatočníkov

Ac­tion­Cam 300 od re­no­mo­va­né­ho ne­mec­ké­ho vý­rob­cu do­ka­zu­je, že aj za má­lo pe­ňa­zí sa dá zís­kať ve­ľa spo­mie­nok z ak­čných zá­žit­kov. Ka­me­ra do­ká­že sní­mať vi­deo v roz­lí­še­ní 720p a fo­tog­ra­fie s roz­lí­še­ním 5 Mpx. Ce­nou aj vlas­tnos­ťa­mi je sme­ro­va­ná ako vstup­ný mo­del pre rek­reač­ných špor­tov­cov a tu­ris­tov, kto­rí eš­te ne­ve­dia, či sa nak­rú­ca­nie ak­čných vi­deí sta­ne ich váš­ňou.


Širo­kouh­lý ob­jek­tív má zor­ný uhol 140°, sve­tel­nosť F/2.55 a oh­nis­ko­vú vzdia­le­nosť 2,51mm. In­teg­ro­va­ný dis­plej s uh­lo­prieč­kou 2" umož­ňu­je sme­ro­va­nie ka­me­ry aj pre­hlia­da­nie zá­be­rov. Na jed­no na­bi­tie 900 mAh vý­men­nej ba­té­rie mož­no nak­rú­tiť 120 mi­nút vi­dea, kto­ré sa uk­la­dá na kar­tu mic­roSD, pod­po­ro­va­ná ka­pa­ci­ta je do 32 GB. Ka­me­ra sa­mot­ná, prí­pad­ne umies­tne­ná v puz­dre do­ká­že od­olať pá­du z met­ro­vej vý­šky a po umies­tne­ní do vo­do­tes­né­ho puz­dra, kto­ré je sú­čas­ťou ba­le­nia, teo­re­tic­ky od­olá po­no­re­niu do hĺbky 40 m, čo v praxi zna­me­ná, že s ňou mô­že­te plá­vať, prí­pad­ne šnorchlo­vať. Nie je to ani tak vec od­ol­nos­ti, plexis­klo­vé puz­dro je dos­ta­toč­ne ro­bus­tné, ale vo väč­šej hĺbke je má­lo svet­la a vo­da má všet­ky mož­né vlas­tnos­ti ok­rem je­di­nej - nie je zr­ni­tá, tak­že zr­ni­té sním­ky pod vo­dou pri niž­šej hla­di­ne svet­la vy­ze­ra­jú nep­ri­ro­dze­ne.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Vzde­la­nie z naj­lep­ších škôl na sve­te pre kaž­dé­ho aj za­dar­mo
Chcete si rozšíriť vzdelanie v nejakom odbore pre prácu alebo hľadáte zdroj kvalitných informácií z oblasti, ktorá je vaším koníčkom? Dnes sa možno dostať zadarmo ku kurzom a prednáškam z najprestížnejších univerzít na svete. čítať »
 
Ako rie­šiť ži­vot­né si­tuácie cez web
Na jednotný prístup k službám poskytovaným úradmi slúži Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS) na adrese slovensko.sk. ÚPVS využíva takzvanú virtuálnu centralizáciu. čítať »
 
Kam krá­ča sa­te­lit­ný prí­jem TV?
Satelitné vysielanie patrí dnes medzi najčastejšie formy šírenia televízneho a rozhlasového vysielania, či už signál prijímate individuálne, alebo prostredníctvom operátora káblovej TV. Poďme sa preto pozrieť, ako sa to celé začalo, ako to funguje a kam smeruje vývoj. čítať »
 
Ako fun­gu­je stro­jo­vý prek­lad
Napriek výkonu a kapacitám moderných počítačov nie je strojový preklad, hlavne medzi jazykmi, ktoré majú úplne odlišné princípy gramatiky a sémantiky, triviálna záležitosť. Typický príklad takejto dvojice jazykov je slovenčina a angličtina. čítať »
 
Bez­drô­to­vo ko­mu­ni­ku­jú­ce kom­po­nen­ty
Nie každý má príležitosť budovať inteligentný dom alebo domácnosť súčasne so stavbou či rekonštrukciou rodinného domu, prípadne generálnou rekonštrukciou bytu, keď je príležitosť zabudovať potrebnú kabeláž. čítať »
 
Mic­ro­soft Corp.
Spoločnosť založili Bill Gates a Paul Allen v roku 1975 po získaní kontraktu na vývoj interpretera jazyka BASIC pre mikropočítač Altair 8800. Sídlo má sídlo v americkom Redmonde. čítať »
 
WWW hac­king a ob­ra­na / 7. časť
Databázový server MS SQL (Microsoft SQL) je populárny vďaka jeho rozsiahlym možnostiam a kvalitnej podpore. No ako to už býva, flexibilita softvéru a robustnosť prinášajú aj viac možností pre útočníka. čítať »
 
Ma­py a lo­ka­li­zá­cia
Telefóny aj niektoré tablety platformy Android disponujú obvodmi na príjem signálu GPS z družíc, takže po spojení s mapovými službami nie je problém vytvárať aplikácie, ktoré budú údaje o polohe využívať. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter