Sony CyberShot DSC-RX10 II

Keď sa So­ny DSC-RX10 v pr­vej ver­zii ob­ja­vil v mar­ci 2014 na tr­hu, spo­loč­ným kon­šta­to­va­ním všet­kých re­cen­zií bo­lo, že ide o naj­uni­ver­zál­nej­ší prís­troj vo svo­jej trie­de. Keď­že DSC-RX10 pou­ží­va­me už viac ako rok, netr­pez­li­vo sme ča­ka­li na je­ho nás­tup­cu, kto­rý bol uve­de­ný na trh v jú­li toh­to ro­ka.


RX10 vy­tvo­ril no­vú ka­te­gó­riu tak­zva­ných Brid­ge Ca­me­ra, te­da prís­tro­jov na roz­me­dzí bez­zr­kad­lo­viek a su­per­zoo­mov. Bol to pr­vý su­per­zoom s 1" sní­ma­čom. V me­cha­nic­kej konštruk­cii sa to­ho me­dzi­ge­ne­rač­ne me­ni­lo iba mi­ni­mum, pri von­kaj­šom po­rov­na­ní ver­zie RX10 a RX10 II ne­zis­tí­te ok­rem ná­pi­sov na te­le žiad­ne roz­die­ly. Te­lo je vy­ho­to­ve­né z hor­čí­ko­vej zlia­ti­ny a je od­ol­né pro­ti pra­chu a vl­hkos­ti. Je osa­de­né ne­vy­me­ni­teľ­ným ob­jek­tí­vom s roz­sa­hom oh­nísk (ek­vi­va­lent 35 mm ) 24 - 200 mm s kon­štan­tnou sve­tel­nos­ťou f 2,8 v ce­lom roz­sa­hu a za­bu­do­va­ným jed­nos­tup­ňo­vým filtrom ND (neut­rál­nym si­vým). Ob­jek­tív Va­rio Son­nar s anti­ref­lexnou úp­ra­vou T* je vy­ba­ve­ný dvo­ma ov­lá­da­cí­mi krúž­ka­mi, pred­ný slú­ži pod­ľa nas­ta­ve­nia na za­os­tre­nie ale­bo ov­lá­da­nie zoo­mu, za­dný na ov­lá­da­nie clo­ny. Za­ují­ma­vá je vy­pí­na­teľ­ná are­tá­cia krúž­ku, pri fo­te­ní mô­že­te mať nas­ta­ve­nú kro­ko­vú zá­pad­ku, pri vi­deu si nas­ta­ví­te hlad­ký chod, aby sa zvuk nep­re­ná­šal do zá­zna­mu. Prís­troj je vy­ba­ve­ný vsta­va­ným bles­kom aj sán­ka­mi na in­te­li­gen­tné prís­lu­šen­stvo štan­dar­dnej veľ­kos­ti. Na ľa­vej stra­ne pod kryt­ka­mi sú umies­tne­né ko­nek­to­ry mic­ro HDMI, mic­ro USB (Mul­ti inter­fa­ce), vstup na mik­ro­fón a vý­stup na slú­chad­lá (2× ste­reo jack). Troj­pal­co­vý vý­klop­ný dis­plej LCD má mat­ri­cu RGBW, to zna­me­ná, že k bo­dom RGB je pri­da­ný eš­te bie­ly W, kto­rý po­má­ha zvý­šiť jas. Ako je pri mo­de­loch So­ny zvy­kom, dis­plej nie je do­ty­ko­vý, čo je však skôr po­zi­tí­vum. Hľa­dá­čik je ty­pu OLED a po no­vom dis­po­nu­je roz­lí­še­ním 2,35 Mpx. Na vr­chnej stra­ne je umies­tne­ný aj in­for­mač­ný LCD dis­plej, kto­rý pos­ky­tu­je zá­klad­né in­for­má­cie rov­na­ko ako pri zr­kad­lov­kách, mož­no ho pod­svie­tiť oran­žo­vým svet­lom. Hlav­ná zme­na vo ver­zii II je pou­ži­tie no­vé­ho 1" sní­ma­ča Exmor RS (PCR č. 9/2015) s rov­na­kým roz­lí­še­ním 20,2 Mpx ako u pred­chod­cu. Vďa­ka no­vej konštruk­cii a pou­ži­tiu pa­mä­te DDRAM pria­mo v sní­ma­či umož­ňu­je 5× rých­lej­šie od­čí­ta­nie ob­ra­zo­vých dát. To má dra­ma­tic­ký do­sah na veľ­ké množ­stvo vlas­tnos­tí a no­vých fun­kcií. Roz­sah expo­zič­ných ča­sov bol roz­ší­re­ný až do 1/32 000 s, do 1/2000 s me­cha­nic­kou uzá­vier­kou. Pri­bud­la úpl­ne no­vá fun­kcia HFR (High Fra­me Ra­te) umož­ňu­jú­ca sní­ma­nie spo­ma­le­ných zá­be­rov pri 250, 500 ale­bo 1000 sním­kach za se­kun­du, mô­že­te si pri nej nas­ta­viť prio­ri­tu kva­li­ty (2 s zá­zna­mu) ale­bo dĺžky (4 s zá­zna­mu). Roz­diel bu­de vo vstup­nom roz­lí­še­ní vi­dea, kto­ré sa up­sam­plu­je na 1080p. Zvý­še­ná bo­la aj rých­losť kon­ti­nuál­ne­ho sní­ma­nia na 14 sn./s op­ro­ti 10 sn./s pri RX10. Vďa­ka väč­šie­mu buf­fe­ru mož­no pri tom­to re­ži­me vy­fo­tiť až 44 JPEG (Extra Fi­ne) ale­bo 21 RAW op­ro­ti 21 JPEG a 10 RAW pri mo­de­li RX10. RX10 II nah­rá­va vi­deo v roz­lí­še­ní 4Kp25 (2160p25) vo for­má­te XAVC-S s dá­to­vý­mi tok­mi 60 Mb/s ale­bo 100 Mb/s . V re­ži­me full HD XAVC-S umož­ňo­val RX10 (po up­gra­de fir­mvé­ru na ver­ziu 2.0) zá­znam 1080p50, 1080p25 a 1080p100 s dá­to­vým to­kom 50 Mb/s. Za­tiaľ čo v pr­vých dvoch pou­ží­val ce­los­ní­ma­čo­vý od­po­čet, re­žim 1080p100 bol up­sam­plo­va­ný z niž­šie­ho roz­lí­še­nia a na vý­sled­nom ob­ra­ze to bo­lo zre­teľ­ne poz­nať. RX10 II umož­ňu­je pri 1080p100 nas­ta­viť dá­to­vý tok na 60 Mb/s, resp. 100 Mb/s, a čo je hlav­né, pou­ží­va v tom­to re­ži­me ce­los­ní­ma­čo­vý od­po­čet. S tým sú­vi­sí aj typ pou­ží­va­ných pa­mä­ťo­vých ka­riet. Za­tiaľ čo pri za­ve­de­ní for­má­tu XAVC-S s 50 Mb/s bo­lo ne­vyh­nut­né prez­bro­jiť na kar­ty SDXC UHS-I U1 trie­dy mi­ni­mál­ne 10, ak chce­te pou­ží­vať zá­zna­mo­vé rých­los­ti 100 Mb/s či už v 4K, ale­bo full HD 100p, tre­ba prejsť na kar­ty SDXC UHS-I ale­bo II U3. V opač­nom prí­pa­de ka­me­ra zá­znam od­miet­ne.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Vzde­la­nie z naj­lep­ších škôl na sve­te pre kaž­dé­ho aj za­dar­mo
Chcete si rozšíriť vzdelanie v nejakom odbore pre prácu alebo hľadáte zdroj kvalitných informácií z oblasti, ktorá je vaším koníčkom? Dnes sa možno dostať zadarmo ku kurzom a prednáškam z najprestížnejších univerzít na svete. čítať »
 
Ako rie­šiť ži­vot­né si­tuácie cez web
Na jednotný prístup k službám poskytovaným úradmi slúži Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS) na adrese slovensko.sk. ÚPVS využíva takzvanú virtuálnu centralizáciu. čítať »
 
Kam krá­ča sa­te­lit­ný prí­jem TV?
Satelitné vysielanie patrí dnes medzi najčastejšie formy šírenia televízneho a rozhlasového vysielania, či už signál prijímate individuálne, alebo prostredníctvom operátora káblovej TV. Poďme sa preto pozrieť, ako sa to celé začalo, ako to funguje a kam smeruje vývoj. čítať »
 
Ako fun­gu­je stro­jo­vý prek­lad
Napriek výkonu a kapacitám moderných počítačov nie je strojový preklad, hlavne medzi jazykmi, ktoré majú úplne odlišné princípy gramatiky a sémantiky, triviálna záležitosť. Typický príklad takejto dvojice jazykov je slovenčina a angličtina. čítať »
 
Bez­drô­to­vo ko­mu­ni­ku­jú­ce kom­po­nen­ty
Nie každý má príležitosť budovať inteligentný dom alebo domácnosť súčasne so stavbou či rekonštrukciou rodinného domu, prípadne generálnou rekonštrukciou bytu, keď je príležitosť zabudovať potrebnú kabeláž. čítať »
 
Mic­ro­soft Corp.
Spoločnosť založili Bill Gates a Paul Allen v roku 1975 po získaní kontraktu na vývoj interpretera jazyka BASIC pre mikropočítač Altair 8800. Sídlo má sídlo v americkom Redmonde. čítať »
 
WWW hac­king a ob­ra­na / 7. časť
Databázový server MS SQL (Microsoft SQL) je populárny vďaka jeho rozsiahlym možnostiam a kvalitnej podpore. No ako to už býva, flexibilita softvéru a robustnosť prinášajú aj viac možností pre útočníka. čítať »
 
Ma­py a lo­ka­li­zá­cia
Telefóny aj niektoré tablety platformy Android disponujú obvodmi na príjem signálu GPS z družíc, takže po spojení s mapovými službami nie je problém vytvárať aplikácie, ktoré budú údaje o polohe využívať. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter