Olympus OM-D E-M5 II

Spo­loč­nos­ti Olym­pus sa v pos­led­ných ro­koch da­rí ut­ra­fiť do vku­su mno­hým fo­tog­ra­fom - od ama­té­rov až po pro­fe­sio­ná­lov. Je­ho te­lá OM-D, spo­lie­ha­jú­ce na ret­rovzhľad a po­dob­nosť so svo­ji­mi dáv­ny­mi pred­chod­ca­mi, sa sta­li hi­tom a všet­ko to za­čal mo­del E-M5. A ten sa ne­dáv­no ko­neč­ne doč­kal nas­le­dov­ní­ka so všet­ký­mi mo­der­ný­mi tech­no­ló­gia­mi a tro­chou má­gie navrch.


Na to, aké má ma­lé te­lo, ide o mi­mo­riad­ne schop­ný fo­toa­pa­rát, kto­rý ur­či­te vy­ho­vie aj mno­hým pro­fe­sio­ná­lom, hľa­da­jú­cim do is­tých si­tuá­cií vhod­nej­šie kom­pak­tnej­šie rie­še­nie. Po­kiaľ ne­pot­re­bu­je­te mať pl­nú kon­tro­lu pod kaž­dým as­pek­tom prís­tro­ja, po­koj­ne mô­že­te siah­nuť nap­rík­lad po mo­de­loch Olym­pus PEN, kto­ré pro­du­ku­jú rov­na­ko kva­lit­né fo­tog­ra­fie, no ne­zahl­tia vás sko­ro ne­ko­neč­ný­mi pod­rob­ný­mi me­nu a množ­stvom ov­lá­da­cích pr­vkov.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Vzde­la­nie z naj­lep­ších škôl na sve­te pre kaž­dé­ho aj za­dar­mo
Chcete si rozšíriť vzdelanie v nejakom odbore pre prácu alebo hľadáte zdroj kvalitných informácií z oblasti, ktorá je vaším koníčkom? Dnes sa možno dostať zadarmo ku kurzom a prednáškam z najprestížnejších univerzít na svete. čítať »
 
Ako rie­šiť ži­vot­né si­tuácie cez web
Na jednotný prístup k službám poskytovaným úradmi slúži Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS) na adrese slovensko.sk. ÚPVS využíva takzvanú virtuálnu centralizáciu. čítať »
 
Kam krá­ča sa­te­lit­ný prí­jem TV?
Satelitné vysielanie patrí dnes medzi najčastejšie formy šírenia televízneho a rozhlasového vysielania, či už signál prijímate individuálne, alebo prostredníctvom operátora káblovej TV. Poďme sa preto pozrieť, ako sa to celé začalo, ako to funguje a kam smeruje vývoj. čítať »
 
Ako fun­gu­je stro­jo­vý prek­lad
Napriek výkonu a kapacitám moderných počítačov nie je strojový preklad, hlavne medzi jazykmi, ktoré majú úplne odlišné princípy gramatiky a sémantiky, triviálna záležitosť. Typický príklad takejto dvojice jazykov je slovenčina a angličtina. čítať »
 
Bez­drô­to­vo ko­mu­ni­ku­jú­ce kom­po­nen­ty
Nie každý má príležitosť budovať inteligentný dom alebo domácnosť súčasne so stavbou či rekonštrukciou rodinného domu, prípadne generálnou rekonštrukciou bytu, keď je príležitosť zabudovať potrebnú kabeláž. čítať »
 
Mic­ro­soft Corp.
Spoločnosť založili Bill Gates a Paul Allen v roku 1975 po získaní kontraktu na vývoj interpretera jazyka BASIC pre mikropočítač Altair 8800. Sídlo má sídlo v americkom Redmonde. čítať »
 
WWW hac­king a ob­ra­na / 7. časť
Databázový server MS SQL (Microsoft SQL) je populárny vďaka jeho rozsiahlym možnostiam a kvalitnej podpore. No ako to už býva, flexibilita softvéru a robustnosť prinášajú aj viac možností pre útočníka. čítať »
 
Ma­py a lo­ka­li­zá­cia
Telefóny aj niektoré tablety platformy Android disponujú obvodmi na príjem signálu GPS z družíc, takže po spojení s mapovými službami nie je problém vytvárať aplikácie, ktoré budú údaje o polohe využívať. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter