EPSON Stylus Pro 4900

Se­dem­nás­ťpal­co­vá at­ra­men­to­vá tla­čia­reň Ep­son Sty­lus Pro 4900 je ur­če­ná pre pro­fe­sio­nál­nych pou­ží­va­te­ľov v kan­ce­lá­rii či vo fo­tog­ra­fic­kom štú­diu.

Je po­mer­ne ťaž­ká (52 kg) a veľ­ká, čo je da­né 11 veľ­ký­mi to­ner­mi vnút­ri. Pri vy­be­ra­ní tla­čiar­ne zo ška­tu­le ma­jú čo ro­biť dva­ja mu­ži a prob­lém mô­že byť aj s jej umies­tne­ním. Pre svo­ju veľ­kosť si vy­ža­du­je po­mer­ne ve­ľa pries­to­ru na pra­cov­nom sto­le.

Tla­čia­reň je schop­ná tla­čiť až do veľ­kos­ti for­má­tu A2 a zvlád­ne ši­ro­ké spek­trum rôz­nych ty­pov pa­pie­rov s hrúb­kou až do 1,5 mm vrá­ta­ne plát­na, hru­bých fo­tog­ra­fic­kých pa­pie­rov či kar­tó­nu. Ak tla­čí­te na po­lo­kar­tón ale­bo kar­tón, tre­ba ich do tla­čiar­ne vkla­dať cez ruč­ný po­dá­vač z pred­nej stra­ny. Tla­čia­reň si ich na­tiah­ne, zme­ria a nás­led­ne vy­tla­čí za­da­nú pred­lo­hu. Vo­li­teľ­ný Spec­troP­roo­fer za­bez­pe­ču­je pri pou­ži­tí rôz­nych pa­pie­rov kon­zis­ten­tnú, stá­lu fa­reb­nú pres­nosť.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Vzde­la­nie z naj­lep­ších škôl na sve­te pre kaž­dé­ho aj za­dar­mo
Chcete si rozšíriť vzdelanie v nejakom odbore pre prácu alebo hľadáte zdroj kvalitných informácií z oblasti, ktorá je vaším koníčkom? Dnes sa možno dostať zadarmo ku kurzom a prednáškam z najprestížnejších univerzít na svete. čítať »
 
Ako rie­šiť ži­vot­né si­tuácie cez web
Na jednotný prístup k službám poskytovaným úradmi slúži Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS) na adrese slovensko.sk. ÚPVS využíva takzvanú virtuálnu centralizáciu. čítať »
 
Kam krá­ča sa­te­lit­ný prí­jem TV?
Satelitné vysielanie patrí dnes medzi najčastejšie formy šírenia televízneho a rozhlasového vysielania, či už signál prijímate individuálne, alebo prostredníctvom operátora káblovej TV. Poďme sa preto pozrieť, ako sa to celé začalo, ako to funguje a kam smeruje vývoj. čítať »
 
Ako fun­gu­je stro­jo­vý prek­lad
Napriek výkonu a kapacitám moderných počítačov nie je strojový preklad, hlavne medzi jazykmi, ktoré majú úplne odlišné princípy gramatiky a sémantiky, triviálna záležitosť. Typický príklad takejto dvojice jazykov je slovenčina a angličtina. čítať »
 
Bez­drô­to­vo ko­mu­ni­ku­jú­ce kom­po­nen­ty
Nie každý má príležitosť budovať inteligentný dom alebo domácnosť súčasne so stavbou či rekonštrukciou rodinného domu, prípadne generálnou rekonštrukciou bytu, keď je príležitosť zabudovať potrebnú kabeláž. čítať »
 
Mic­ro­soft Corp.
Spoločnosť založili Bill Gates a Paul Allen v roku 1975 po získaní kontraktu na vývoj interpretera jazyka BASIC pre mikropočítač Altair 8800. Sídlo má sídlo v americkom Redmonde. čítať »
 
WWW hac­king a ob­ra­na / 7. časť
Databázový server MS SQL (Microsoft SQL) je populárny vďaka jeho rozsiahlym možnostiam a kvalitnej podpore. No ako to už býva, flexibilita softvéru a robustnosť prinášajú aj viac možností pre útočníka. čítať »
 
Ma­py a lo­ka­li­zá­cia
Telefóny aj niektoré tablety platformy Android disponujú obvodmi na príjem signálu GPS z družíc, takže po spojení s mapovými službami nie je problém vytvárať aplikácie, ktoré budú údaje o polohe využívať. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter