RICOH SP 204SFNw

Mo­no­chro­ma­tic­ké la­se­ro­vé mul­ti­fun­kčné za­ria­de­nie od­po­rú­ča­me pre pou­ží­va­te­ľov, kto­rí pre­fe­ru­jú kva­li­tu tla­če pred pre­vádz­ko­vý­mi nák­lad­mi.

In­šta­lá­cia a kon­fi­gu­rá­cia z CD je bez­prob­lé­mo­vá, ale čo­raz viac ľu­dí pou­ží­va ultra­boo­ky bez op­tic­kej me­cha­ni­ky, tí bu­dú od­ká­za­ní na kom­pli­ko­va­nej­šiu in­šta­lá­ciu ov­lá­da­čov z inter­ne­tu. Pre ske­ner a fax je to bez prob­lé­mov, pre tla­čia­reň je k dis­po­zí­cii na stiah­nu­tie len ad­re­sár s ov­lá­da­čom DDST, kto­rý tre­ba in­šta­lo­vať ma­nuál­ne, čo zvlád­ne len skú­se­ný pou­ží­va­teľ. Po zvlád­nu­tí kon­fi­gu­rá­cie je už tla­čia­reň bez­prob­lé­mo­vá a pou­ží­va­teľ­sky veľ­mi prí­jem­ná. Pre­dov­šet­kým kva­li­ta tla­če je veľ­mi dob­rá a ani v rých­los­ti sa re­cen­zo­va­ný prís­troj ne­ne­chal za­han­biť kon­ku­ren­ciou. Pr­vú stra­nu vy­tla­čil za 16 se­kúnd, vy­tla­če­nie ďal­ších strán tr­va­lo 3,4 se­kun­dy. Ok­rem por­tu USB na pri­po­je­nie lo­kál­ne­ho po­čí­ta­ča mô­že­te tla­čia­reň pri­po­jiť do do­má­cej ale­bo fi­rem­nej sie­te, prí­pad­ne cez roz­hra­nie Wi-Fi tla­čiť do­ku­men­ty pria­mo z mo­bil­ných za­ria­de­ní.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Vzde­la­nie z naj­lep­ších škôl na sve­te pre kaž­dé­ho aj za­dar­mo
Chcete si rozšíriť vzdelanie v nejakom odbore pre prácu alebo hľadáte zdroj kvalitných informácií z oblasti, ktorá je vaším koníčkom? Dnes sa možno dostať zadarmo ku kurzom a prednáškam z najprestížnejších univerzít na svete. čítať »
 
Ako rie­šiť ži­vot­né si­tuácie cez web
Na jednotný prístup k službám poskytovaným úradmi slúži Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS) na adrese slovensko.sk. ÚPVS využíva takzvanú virtuálnu centralizáciu. čítať »
 
Kam krá­ča sa­te­lit­ný prí­jem TV?
Satelitné vysielanie patrí dnes medzi najčastejšie formy šírenia televízneho a rozhlasového vysielania, či už signál prijímate individuálne, alebo prostredníctvom operátora káblovej TV. Poďme sa preto pozrieť, ako sa to celé začalo, ako to funguje a kam smeruje vývoj. čítať »
 
Ako fun­gu­je stro­jo­vý prek­lad
Napriek výkonu a kapacitám moderných počítačov nie je strojový preklad, hlavne medzi jazykmi, ktoré majú úplne odlišné princípy gramatiky a sémantiky, triviálna záležitosť. Typický príklad takejto dvojice jazykov je slovenčina a angličtina. čítať »
 
Bez­drô­to­vo ko­mu­ni­ku­jú­ce kom­po­nen­ty
Nie každý má príležitosť budovať inteligentný dom alebo domácnosť súčasne so stavbou či rekonštrukciou rodinného domu, prípadne generálnou rekonštrukciou bytu, keď je príležitosť zabudovať potrebnú kabeláž. čítať »
 
Mic­ro­soft Corp.
Spoločnosť založili Bill Gates a Paul Allen v roku 1975 po získaní kontraktu na vývoj interpretera jazyka BASIC pre mikropočítač Altair 8800. Sídlo má sídlo v americkom Redmonde. čítať »
 
WWW hac­king a ob­ra­na / 7. časť
Databázový server MS SQL (Microsoft SQL) je populárny vďaka jeho rozsiahlym možnostiam a kvalitnej podpore. No ako to už býva, flexibilita softvéru a robustnosť prinášajú aj viac možností pre útočníka. čítať »
 
Ma­py a lo­ka­li­zá­cia
Telefóny aj niektoré tablety platformy Android disponujú obvodmi na príjem signálu GPS z družíc, takže po spojení s mapovými službami nie je problém vytvárať aplikácie, ktoré budú údaje o polohe využívať. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter